Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Mandatul primarului

Mandatul primaruluiMandatul primarului este, conform art. 69 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou ale s, putand fi prelungit prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav. Evident ca mandatul incepe de la data la care primarul nou ales a depus juramantul.

Mandatul primarului poate sa inceteze si inainte de termen, putandu-se vorbi despre:

incetare de drept in urmatoarele cazuri expres prevazute de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

o demisie;

o incompatibilitate;

o schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala

o condamnarea printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate;

o punerea sub interdictie judecatoreasca

o pierderea drepturilor electorale;

o decesul;

o pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii

nationale pe a carei lista a fost ales;

o dar si in urmatoarele situatii, prevazute de art.69 alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli

grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii

timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile

consecutiv.


In toate aceste cazuri, prefectul, prin ordin, ia act de incetarea mandatului primarului. Desi nu se mai regasesc printre prevederile Legii nr. 393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, considera, ca urmatoarele prevederi legale din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator in toate cazurile. astfel, ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in

termen de 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila

In consecinta, in toate cazurile enuntate mai sus, prefectul este cel care ia act de incetarea mandatului primarului. Legea nr. 215/2001 nu prevede cine il sesizeaza pe prefect daca ne afla intr-unul dintre cazurile mai sus amintite. Doctrina ofera mai multe solutii, printre care o putem aminti pe urmatoarea: adoptarea de catre consiliul local a unei hotarari in care sa arate motivul

incetarii mandatului primarului, iar prin intermediul secretarului aceasta sa fie adusa la cunostinta prefectului, urmand ca in urma verificarii de catre cel din urma a acestor motive, acesta sa emita sau nu ordinul prin care constata incetarea de drept a mandatului primarului.

incetare ca urmare a organizarii unui referendum la nivel local pe principiul simetriei juridice - posibilitate prevazuta de art. 70 din Legea nr. 215/2001, republicata. Acest referendum va fi organizat cu respectarea normelor legale in materie - norme prevazute de Legea nr. 3/2000 si conform procedurii prevazute de art.55 alin.(3)-(7) din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea unui referendum local cu acelasi scop pentru dizolvarea consiliului local. Pentru organizarea acestui referendum este necesara o cerere adresata in acest sens prefectului de locuitorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor

generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.

Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului. Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei, orasului sau municipiului.     Fata de aceste prevederi, de lege ferenda, pot fi luate in considerare urmatoarele

propuneri:

o pentru evitarea unor eventuale abuzuri din parte prefectului, ar fi indicat ca

analizarea motivelor cererii pentru organizarea referendumului sa nu fie analizate

doar de catre prefect, ci, impreuna cu acesta, de catre o comisie de la nivelul

Ministerului Administratiei si Internelor;

o pe perioada organizarii si desfasurarii referendumului local, ar fi indicat ca printr-o hotarare a consiliului local, acesta sa delege unuia dintre viceprimari sau

viceprimarului atributiile primarului, avand in vedere ca nu se mai justifica

ramanerea in activitate a primarului. O astfel de solutie este cu atat mai justificata cu cat conform art.72 alin.(1)-(3) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de vacanta a functiei de primar,

precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.

In aceasta situatie consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului, iar in situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.

Ca si in cazul consilierilor local si mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului, suspendarea durand pana la incetarea situatiei

care a determinat-o, anume pana la incetarea starii de arest preventiv. Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la a solicita plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.