Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Cadrul legislativ in UE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
f6p2ph
Se bazeaz` pe o structur` format` din dou` nivele , ii anume :
1.Tratatul de la Roma care stabileite principiile generale ale pie\ei unice
2.Directivele adresate statelor membre care le oblig` pe acestea s`-ii actualizeze legisla\ia an conformitate cu cea european` .
1. Tratatul de la Roma
Prevederea privind eliminarea obstacolelor antre \`rile membre cu privire la liberalizarea miic`rii persoanelor, serviciilor ii capitalului. An domeniul serviciilor (printre care ii cele de asigurare) aceast` libertate anseamn` c` un asigur`tor aii poatre exercita activitatea an orice stat membru, chiar dac` nu are sediul an statul respectiv, pe baza principiului libert`\ii de alegere a locului de stabilire.
2. Directivele adresate statelor membre an domeniul pie\ei asigur`rilor.
Au fost date peste 300 directive potrivit c`rora asigur`torii aii pot desf`iura activitatea pe baza unei singure autoriza\ii acordat` de \ara an care-ii au sediul (f`r` autoriza\ii suplimentare). Se trece la unifomizarea ii armonizarea legisla\iilor din statele membre pentru a se anlesni activitatea an domenii complementare asigur`rilor cum sunt cel al investi\iilor ii cel bancar.
Conven\ii ii tratate privind serviciile de asigur`ri
1. Asigurarea de avia\ie unde avem :
-Conven\ia de la Variovia din 1929 completat` cu Protocolul de la Haga din 1955 care se aplic` oric`rui transport interna\ional aerian de persoane, bagaje sau m`rfuri.
-Conven\ia de la Tokio din 1963 care se aplic` tuturor infrac\iunilor penale sau actelor ce pot compromite securitatea aeronavei, persoanelor sau bunurilor transportate.
-Conven\ia de la Roma din 1953 care se aplic` an cazurile daunelor provocate ter\ilor din afara aeronavei.
2. Asigur`ri maritime
R`spunderea armatorilor este reglementat` prin :
-Regulile de la Haga din 1921 care stabilesc r`spunderea minim` a c`r`uiului fa\` de proprietarii m`rfurilor transportate pe baz` de conosament ( denumire dat` contractului maritim ) pentru pierderi sau daune la m`rfuri provenite din neglijen\a, culpa sau neandeplinirea obliga\iilor c`r`uiului .
-Conven\ia Interna\ional` de la Bruxelles din 1961 privind transporturile de pasageri ii cea din 1969 care stabileite r`spunderea pentru pierderea sau avaria provocate prin poluarea m`rii cu produse petroliere, limit@nd aceast` r`spundere.
3. An domeniul transportului rutier :
-Conven\ia din 1947 a subcomisiei transporturilor rutiere, a comisiei economice ONU pentru Europa care prevede un sistem potrivit c`ruia se accept` an \ara vizitat` asigurarea ancheiat` la asigur`tori an \ara de origine. Ca urmare an fiecare \ar` a fost creat un birou ca organ al asigur`torilor din \ara respectiv`, aceste birouri unindu-se din 1949 antr-o organiza\ie interna\ional` numit` Consiliul Birourilor Asigur`torilor de Autovehicule (are sediul la Londra ii a elaborat conven\ii uniforme privind asigur`rile de transport rutier ii a fost elaborat documentul de asigurare -; cartea verde. Rom@nia a aderat la sistemul cartea verde din 1964 anchind conven\ii tip interbirouri cu toate birourile interna\ionale afiliate la acest sistem.
Pia\a interna\ional` a asigur`rilor
1. Caracteristicile pie\ei interna\ionale a asigur`rilor
2. Principalele pie\e interna\ionale de asigurare
3. Pia\a Londrei, lider al pie\ei interna\ionale

1. -; 2. Pia\a interna\ional` a asigur`rilor este alc`tuit` dintr-un num`r mare de pie\e interna\ionale diferite ca uzan\e, ca tip de afaceri tranzac\ionate ii volum al afacerilor, dar antre care exist` o str@ns` interdependen\`.
Mecanismul dup` care func\ioneaz` :
Pia\a asigur`rilor func\ioneaz` asem`n`tor cu bursele de m`rfuri deoarece pe aceste pie\e se tranzac\ioneaz` contractele de asigurare an condi\ii ii cu mecanisme de func\ionare asem`n`toare celor de la bursele de m`rfuri. Toate tranzac\iile se bazeaz` pe coasigurare ii corespund cu contractele de tip SPOT.
Caracteristici ale pie\ei asig pornind de la urm`torii indicatori :
1. Ca volum al primelor de asigurare ancasate, avem 3 zone distincte care concentreaz` activitatea de asigurare . La nivelul anului 1998 zona Asiei concentra aproape 35%, zona Americii de Nord 30% ii Europa cu aproape 30%.
2. Este dominat` de volumul asigur`rilor de via\` care reprezint` peste 55% din volumul mondial.
3. Densitatea asigur`rii care anseamn` m`rimea primelor de asigurare ce revin an medie pe 1 locuitor. Pe locul ant@i, an 1998, a fost Japonia cu peste 5000$/loc(an Japonia 80% reprezint` asigur`rile de via\`), urmat` de Elve\ia cu peste 4500$/loc, apoi SUA, Olanda, Fran\a ii Germania.
4. Gradul de penetrare a asigur`rii care anseamn` ponderea primelor de asigurare an PIB. Potrvit acestui indicator locul 1 este ocupat de Japonia cu peste 12,5%, Elve\ia cu 10,5%, ii GBR cu 10,3%.
Exportatorii ii importatorii de servicii de asigurare
An 1998 an ceea ce priveite cererea an afara \`rii-exportul- se afl` Germania cu peste 26%, Fran\a, GBR, China, Italia, SUA.
Importatori : pe primul loc Germania, apoi Fran\a, SUA, China, Japonia.
Pia\a primului mare asigur`tor al lumii (Japonia) a fost caracterizat` de un volum al primelor de asigurare de aproape 640 mld $, pe locul 2 SUA cu 625 mld $, apoi Germania, Fran\a, GBR . Aceste 5 state ajung la o pondere de 78% din totalul mondial ii cu urm`toarele 15 state de\in 95% din pia\a mondial`. (+America de N. , Africa de Sud) .
Al`turi de aceste pie\e coexist` ii func\ioneaz` pie\e na\ionale care tranzac\ioneaz` toate tipurile de asigur`ri ii reasigur`ri care se ancheie pe teritoriul unei \`ri f`r` s` existe elemente de extraneitate(subiec\ii contractului respectiv sunt din acelaii stat).
3. Pia\a Londrei
Pe pia\a Londrei autorizeaz` func\ionarea ca asigur`tor Departamentul Comer\ului ii Industriei din GBR. Aceast` pia\` o putem amp`r\i an 2 categorii :
1). Companii de asigurare ii reasigurare britanice ii str`ine, inclusiv asocia\iile de asigurare reciproc`
2). Persoane fizice care formeaz` sindicatele de subscriitori Lloyds.
Ambele pe acelaii sistem, respectiv prin anchierea tranzac\iilor pe loc ii baz@ndu-se pe coasigurare.
1). Avem de a face cu 4 tipuri de forma\iuni : a. Companiile membre ale Institutului Subscriitorilor din Londra( ILU ) sau ai Asocia\iei Asigur`torilor ii Reasigur`torilor de pe Pia\a Londonez` ( LIRMA ) . b. Cluburi de asigurare reciproc` a r`spunderii armatorilor ( P&I Clubs ) - cluburi de protec\ie ii indemnizare- se deosebesc de companiile de asigur`ri deoarece membrii acestor cluburi sunt ii asigur`tori ii asigura\i, desp`gubirea f`c@ndu-se din fondurile formate din cotiza\iile membrilor. c. Micile companii sau companiile de margine : ele nu sunt membre ale LIRMA sau ILU ii apar pe pia\` an perioada de creitere a capacit`\ii pie\ei ii ies de pe pia\` an celelalte perioade. d. Birourile de contact ale firmelor str`ine anfiin\ate pentru a se men\ine leg`turile cu pia\a aceasta ii care transmit la sediile centrale propuneri de afaceri primite de la brokeri.
2). Pia\a Lloyds : aceast` pia\` este unic` an lume deoarece aici se asigur` cele mai multe bunuri ii anume : flote navale, aeriene, construc\ii, platforme petroliere, parcuri de autovehicule.
- An fiecare an pe aceast` pia\` se pot asigura peste 1000 de riscuri diferite ;
- Aici sunt subscrise riscuri care provin din antreaga lume ;
- Veniturile zilnice din primele de asigurare ii reasigurare se ridic` an medie la 25 mil lire sterline;
- Lloyds nu este o companie, ci este o societate de subscriitori an care fiecare membru accept` riscuri pe profitul sau pierdere personal`.
- R`spunderea membrilor este nelimitat`. An cazul an care apar pierderi ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, aceste pierderi sunt suportate f`r` limit` de fiecare dintre membrii.
Pia\a Lloyds este amp`r\it` an sindicate, fiecare primind an asigurare anumite tipuri, categorii de afaceri.
Riscurile care sunt subscrise sunt preluate de sindicat, urm@nd ca profitul ii pierderea s` fie amp`r\ite antre membrii sindicatului.
Sindicatul este format din persoane fizice care r`spund cu averea personal` pentru riscurile subscrise. Persoanele fizice din sindicat trebuie s` andeplineasc` urm`toarele condi\ii :
- orice membru s` fie recomandat de al\i membrii ai sindicatului;
- s` accepte tranzac\ionarea de afaceri de asigurare cu r`spundere personal` nelimitat`
- s` dovedeasc` existen\a unei averi personale disponibile imediat an valoare de minim 250.000 lire sterline;
- s` accepte plata unei cote pentru constituirea fondului central din care se vor desp`gubi pagubele aduse asigura\ilor oricui sindicat an cazul an care sindicatul respectiv nu mai dispune de fonduri necesare acoperirii acestuia.

Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta