Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
METODE DE IDENTIFICARE A INDICATORILOR
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
q4k15kf

Tranzactiile dintre subiectele economice genereaza intre sectoarele de activitate multiple fluxuri reale de venituri, de cheltuieli, de forta de munca, etc.
Pentru a prezenta circuitul economic luam in considerare 2 sectoare de activitate si anume sectorul menaje private si sectorul firme. Intre cele 2 sectoare se manifesta urmatoarele fluxuri: flux de forta de munca flux de venituri

sectorul sectorul menaje publice firme flux de cheltuieli flux de bunuri si servicii

Analizand schema prezentata observam ca fluxurile din circuitul economic sunt fluxurile bilaterale, in sensul ca fiecare flux real este dublat de un flux financiar, fie de venituri, fie de cheltuieli. In analiza de rezultate luam in considerare numai fluxurile bilaterale manifestate in directie opusa si egale in valoare absoluta, cu toate ca in realitate exista si fluxuri unilaterale. Ex: donatiile reprezinta reprezinta un flux nedublat de unul real.
Fluxurile din circuit se prezinta sub forma grafica, sub forma matriciala, prin conturi si sisteme de ecuatii. Ex: circuitul prezentat evidentiaza urmatoarele egalitati: venitul = valoarea muncii furnizate = volumul bunurilor si serviciilor produse = volumul cheltuielilor pentru consum.
Aceasta tripla egalitate sugereaza 3 modalitati de agregare a fluxurilor pentru determinarea indicatorilor sintetici. Astfel:
-O prima metoda numita metoda de productie are ca scop agregarea de bunuri si servicii finale, obtinute in perioada de calcul. Prin aceasta modalitate PIB-ul se determina insumand valorile adaugate brute obtinute in ramurile economiei nationale.
-A doua modalitate de calcul vizeaza agregarea cheltuielilor totale ale agentilor economici cu bunurile si serviciile care compun productia finala (insumarea cheltuielilor menajelor private pentru bunurile si serviciile de consum, a cheltuielilor guvernamentale, a cheltuielilor cu bunuri de investitii si a exportului net). Aceasta metoda de agregare se numeste metoda utilizarii productiei finale.
-A treia metoda presupune insumarea veniturilor factorilor de productie, a fondului de amortizare si a impozitelor indirecte nete. Aceasta metoda se numeste metoda veniturilor.
Prezentarea fluxurilor din circuitul economic in conturi macroeconomice
Conturile macroeconomice sunt rezultate ale unor multiple agregari si sintetizari ale informatiilor despre fluxurile reale de venituri si cheltuieli, manifestate la nivelul ramurilor si sectoarelor de activitate.
Elaborarea conturilor macroeconomice este o operatie subordonata cerintelor de obtinere a informatiilor necesare cunoasterii nivelului structurii si utilizarii productiei necesare cunoasterii formarii, repartizarii si utilizarii veniturilor obtinute in societate.
Conturile macroeconomice cuprind 4 mari clase.
1.Ofera informatii pe baza carora se determina indicatorii sintetici ai productiei de bunuri. In aceasta clasa se incadreaza contul sintetic de bunuri si contul productiei.
2.Furnizeaza informatii necesare determinarii indicatorilor sintetici privind formarea, repartizarea, redistribuirea si utilizarea veniturilor. In aceasta clasa exista contul de creare a veniturilor, contul de repartitie a veniturilor, contul de utilizare a veniturilor, contul de redistribuire a veniturilor.
3.Prin continutul lor stau la baza calcularii indicatorilor privind formarea si modificarea patrimoniului national. In aceasta clasa exista contul de modificare a patrimoniului national si contul de finantare a modificarii patrimoniului.
4.Cuprinde contul strainatate, cont pe baza caruia se analizeaza tranzactiile subiectilor economici cu strainatatea sau restul lumii. Acest cont national, strainatatea, are o serie de anexe sau subconturi cu care se detaliaza analiza legaturii economice dintre tara noastra si alte tari.
Contul sintetic de bunuri
Se elaboreaza la nivel macroeconomic. Evidenþiaza pe de o parte marimea ºi provenienþa produselor de bunuri pe ramuri ºi pe sectoare, iar pe de alta parte evidenþiaza utilizarea bunurilor in scop productiv pentru consum , pentru acumulare ºi pentru export.
Din aceasta cauza in partea stanga a contului (debitul contului) se cuprind urmatorii indicatori:
-valoarea produselor realizate pe ramuri ºi sectoare
-importul de bunuri
-impozite indirecte nete aplicate pe bunuri ºi pe import
Suma elementelor din debitul contului este indicatorul producþiei totale de bunuri obþinute intr-o þara intr-o anumita perioada de timp. In creditul contului (partea dreapta) se cuprind indicatori care vizeaza utilizarea bunurilor:
-consumul intermediar
-consumul populaþiei
-consumul public
-investiþii brute
-exportul
Analizand aceste conturi, observam ca aceste conturi nu prezinta solduri. El este echilibrat in mod explicit prin egalitatea care trebuie sa existe intre resurse ºi utilizari. Acest cont este elaborat dupa conceptul intern, in sensul ca elementele cuprinse in cont nu se refera ºi la naþionalitatea agenþilor economici care produc ºi consuma bunuri intr-o anumita perioada de calcul.
Un alt cont naþional care vizeaza ansamblul legaturilor de producþie este contul producþiei. Acesta se elaboreaza atat la nivelul fiecarui subiect economic, la nivelul sectoarelor, cat ºi la nivelul economiei naþionale. Acest cont sintetizeaza tranzacþiile care se formeaza in procesul de producþie. Aceasta inseamna ca ºi acest cont este alcatuit dupa concepþia interna. In partea sa dreapta se cuprinde valoarea producþiei obþinute pe sectoare ºi la nivelul economiei naþionale. In stanga contului se evidenþiaza producþia intermediara (consumul intern) din sector sau din economia naþionala.
Soldul acestui cont se numeºte la nivelul economiei naþionale PIB, iar la nivel de sector valoarea adaugata bruta (VAB a unui sector exprimata la preþurile pieþei este producþia bruta a sectorului - consumul intermediar al sectorului respectiv).
PIB-ul exprimat la preþurile pieþei = fie producþia totala bruta - consumul total intermediar, fie suma valorii adaugata bruta din sectorul exprimata la preþurile pieþei. Soldul acestui cont se evidenþiaza ca resursa in contul naþioanl de creare (formare) a veniturilor.
Contul de formare sau creare a veniturilor
Acesta se elaboreaza pe sectoare pentru a evidenþia formarea veniturilor din activitatea economica ºi din patrimoniu. Structura acestui cont este:
-in creditul contului se precizeaza valoarea adaugata bruta exprimata la preþurile pieþei pe sectoare (in mod implicit PIB-ul exprimat la preþurile pieþei) precum ºi subvenþiile de exploatare.
-in debitul contului se precizeaza impozitele indirecte pe producþie ºi de import ºi de amortizare.
Soldul contului la nivel de sector = valoarea adaugata neta exprimata la preþurile factorilor = VAB exprimata la preþurile pieþei + subvenþiile - amortizarea - impozitele indirecte.
Soldul contului la nivelul economiei naþionale se numeºte PIN exprimat la preþurile factorilor ºi poate fi determinat ca suma a valorii adaugate nete exprimata la preþurile factorilor.
Contul de repartizare a veniturilor
Acest cont evidenþiaza repartiþia primara a veniturilor obþinute in economie intr-o anumita perioada de timp. Acest cont se refera pe langa veniturile create in economie, ºi la veniturile obþinute de agenþii economici naþionali in strainatate ºi veniturile agenþilor economici straini care activeaza pe teritoriul þarii. Aceasta inseamna ca acest cont de repartizare a veniturilor face trecerea de la intern la naþional sau de la indicatorii interni la indicatorii naþionali de rezultate.
In creditul contului se cuprind PIN exprimat la preþurile factorilor precum ºi veniturile factorilor de producþie naþionali incasate din strainatate. In debitul contului sunt precizate veniturile factorilor de producþie platite strainataþii ca urmare a activitaþii desfaºurate pe teritoriul þarii.
Soldul acestui cont - suma elementelor din credit - suma elementelor din debit = indicator de PNN. Altfel spus VN sau PNN exprimat la preþurile factorilor = PIN exprimat la preþurile factorilor + soldul veniturilor factorilor de producþie calculat in raport cu strainatatea (diferenþa dintre veniturile incasate ale factorilor ºi cele platite).
Tot un cont este ºi contul de redistribuire a veniturilor. Acest cont naþional evidenþiaza elementele pe baza carora se analizeaza trecerea de la venitul naþional produs (vezi soldul contului anterior) la venitul naþional disponibil.
Din VN produs, orice þara efectueaza plaþi catre alte þari, catre organizaþii internaþionale, plaþi care nu sunt legate de activitatea de producþie (cotizaþii la organizaþiile internaþionale, asigurari sociale, daune, penalizari, ajutoare).
Fiecare þara poate incasa de la alte þari sau organizaþii internaþonale sume care nu sunt legate de activitatea de producþie, sume care maresc VN produs (ajutoare, asigurari sociale, daune).
Prin urmare, in creditul contului se precizeaza VN produs, transferurile baneºti curente incasate de la alte þari. In debit sunt precizate transferurile baneºti curente catre alte þari. Soldul acestui cont se numeºte VN disponibil = VN produs + soldul transferurilor curente in raport cu stranatatea. Soldul acestui cont (NN disponibil) este resursa pentru contul naþional de utilizare a veniturilor. VN disponibil poate fi utilizat pentru consumul privat, pentru consumul public ºi pentru economii sau acumulare (fiind surse de finanþare a investiþiilor, fiind factorul care sporeºte avuþia naþionala).
Prin urmare in creditul contului este VN disponibil, iar in debitul contului consumul privat ºi cel public.
Soldul acestui cont VN disponibil - acumulari efectuate intr-o þara, economii reflectate in contul naþional de modificare a patrimoniului.
Contul de modificare a patrimoniului evidenþiat in creditul economii nete reale, fondul de amortizare ºi transferare de patrimoniu din alte þari, iar in debitul contului sunt precizate investiþiile brute ºi transferurile patrimoniale catre strainatate.
Soldul acestui cont este numit ºi soldul de finanþare (soldul finanþarii) a modificarii patrimoniului.
Contul naþional de finanþare a modificarii patrimoniului - contul care evidenþiaza tranzacþiile subiecþilor economici cu alte þari.
In creditul contului sunt precizate venituri obþinute din vanzarea de bunuri, venituri din activitatea economica ºi din patrimoniu incasate in strainatate, transferuri curente din strainatate, transferuri de capital din strainatate ºi modificarea angajamentului.
In debitul contului sunt in general evidenþiate plaþile catre strainatate (cheltuielile efectuate pentru bunuri, venituri din activitate ºi patrimoniu platite strainataþii, transferurile curente catre strainatate, transferurile de capital catre strainatate ºi modificarea creanþelor).
Acest cont este completat cu informaþii cuprinse in mai multe subconturi:
-subcontul extern de bunuri ºi servicii (evidenþa exporturilor ºi importurilor de bunuri ºi servicii, iar soldul sau fiind identic cu soldul balanþei comerciale externe)
-subcontul extern al veniturilor factorilor ºi al transferurilor curente (cuprinde veniturile ºi transferurile incasate ºi platite in alte þari. Soldul acestui cont este identic cu soldul balanþei de plaþi externe).
-subcontul de capital (evidenþa transferurilor de capital in ºi din strainatate).
-subcontul extern financiar (reflecta modificari intervenite in nivelul ºi structura creanþelor ºi angajamentelor faþa de strainatate).Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta