Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Contabilitatea IMM-urilor din Romania
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
z7y3yq
4.1 Prezentarea principalelor concepte utilizate in contabilitate
Este put in probabil ca cineva dintre absolventii acestui curs sa devina atat de pa sionat de contabilitate incat sa se specializeze in practicarea meseriei de contabil. Scopul acestui curs nu este de a forma contabili, sau de a detalia anumite dispute legate de problemele contabile, ci de a va inarma cu notiuni de baza referitoare la obligatiile ce trebuie respectate, termenele acestora, situatiile financiare de intocmit si de predat orga nelor administrat iei financiare, principalele inregistrari contabile de care va veti lovi in practica si modul de intocmire si funct ionare al planul de conturi.
De realizarea evidentei contabile se va ocupa fara indoiala contabilul autorizat.
Cum sa alegem un contabil bun? Raspunsul este greu de dat. Nu exista o ret eta de a gasi cel mai potrivit contabil pentru fiecare. Modalitatea cea mai frecventa este de a-l alege pe baza de referinte acordate de catre cunoscut i. Dar cel mai important aspect este sa aveti un dialog permanent cu acesta, pentru a beneficia de informat ii de specialitate
inainte de a lua decizii. Este mult mai usor sa previi decat sa vindeci. Pentru minimiza rea obligatiilor fiscale de plata catre bugetele publice, este obligatoriu sa aveti un dialog preliminar cu contabilul pentru a efectua anumite cheltuieli deductibile dorite, sau de a beneficia de TVA deductibil de la bugetul de stat.
In concluzie este mai bine sa-i oferit i contabilului un salariu motivant prin care sa beneficiati si de consultanta sa de specialitate, decat sa optat i pentru a-i plati acestuia un salariu minim, iar contabilul dumneavoastra sa se rezume doar la a intocmi inregistra rile si documentele contabile necesare.
Ce este contabilitatea si ce vrea ea?
Prima definit ie data contabilitat ii ii apartine italianului Luca Paciolo, in lucrarea sa„Summa de arittmetica, geometria, portioni et proportionalita” (Venetia, 1494). Acesta defineste contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii unui negustor, precum si toate afacerile acestuia, in ordinea in care acestea au avut loc. Partida dubla era definita prin schimbul dintre avere si capital.
In timp s-au delimitat doua conceptii referitoare la contabilitate. Cele doua concept ii nu sunt insa antitetice: contabilitatea reprezinta simultan o teorie si o tehnica de lucru:
- prima trateaza contabilitatea ca teorie stiintifica (reprezinta un sistem de principii si cunostinte care fundamenteaza modelul contabil de cunoastere si gestiune)
- a doua o trateaza ca tehnica de culegere, prelucrare, stocare, transmitere si analiza a informat iilor (un ansamblu coerent de procedee si instrumente prin care se observa si inregistreaza resursele economice, separate ca entitat i patrimoniale).
Obiectul de studiu al contabilitatii il reprezinta patrimoniul economic.
Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligat iilor cu valoare economica, apart inand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care se refera. Echilibrul pe care se bazeaza inregistrarile contabile il reprezinta echilibrul din tre resursele mobilizate intr-o activitate si utilizarea acestora.
Resursele atrase de societate isi gasesc reflectarea in contabilitate in Pasivul bilantier.
Modul in care aceste resurse sunt utilizate isi gaseste reflectarea in contabilitate in
Activul bilantier. Activul si Pasivul reprezinta asadar cele 2 part i ale bilantului societa t ii. Egalitatea fundamentala intre resurse si modul de utilizare a acestora se poate scrie ca Activ = Pasiv.
4.2 Reglementarile contabile actuale, in economia romaneasca , valabile pentru intreprinderi mici si mijlocii
Prin ordinul 306/2002 se aproba reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, ce se aplica intreprinderilor mici si mijlocii Aceste reglementarile contabile se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003 de catre persoanele juridice prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin
O.G. nr. 61/2001.
Prezentele reglementari se aplica persoanelor juridice care indeplinesc cel putin doua dintre criteriile mentionate mai jos: cifra de afaceri pana la 5 milioane euro total active pana la 2,5 milioane euro numarul mediu de salariati pana la 50 de salariati
Cei trei indicatori de mai sus se urmaresc pe baza situat iilor financiare anuale
intocmite la finele anului precedent, astfel:
- cifra de afaceri, pe baza datelor inscrise in formularul „Contul de profit si pierdere",
incheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;
- total active, pe baza datelor inscrise in formularul „Bilant “ incheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;
- cifra de afaceri si total active se stabilesc pe baza ratei de schimb lei/euro la sfarsitul exercit iului financiar precedent.
- numarul mediu de salariati, pe baza datelor inscrise in nota explicativa „Informat ii privind salariat ii, administratorii si directorii” incheiata la data de 31 decembrie a anului precedent.
Aceste reglementari se aplica, de asemenea, si de catre persoanele juridice care, desi depasesc doua dintre criteriile de mai sus, nu sunt supuse prevederilor Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitat ilor Economice Europene si cu
Standardele Internat ionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finant e lor publice nr. 94/2001, pana la data de 31 decembrie 2005. Incepand cu exercitiul financiar care se incheie la data de 31 decembrie 2005, daca sunt depasite in 2 ani conse cutivi doua dintre criteriile mentionate anterior, persoana juridica va aplica Reglemen tarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitat ilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, fara posibilitatea de a reveni la regle mentarile contabile simplificate.
Scopul general al acestor reglementari este de armonizare a contabilitatii nationale cu directivele europene.
Aceste reglementari stabilesc :
- principiile si regulile contabile de baza privind organizarea si conducerea contabili tat ii;
- intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situat iilor financiare anuale simpli ficate.
4.2.1 Principii contabile
Realizarea contabilitatii unei intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa respecte anumite principii si reguli contabile.
1. Principiul continuitatii activitatii
Acesta presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea in tr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a ac tivitatii.
In cazul in care situat iile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului continuitat ii, aceasta informatie trebuie prezentata impreuna cu explicat ii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia persoana juridica nu isi mai poate continua activitatea.
2. Principiul permanent ei metodelor
Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea,
inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei
Acesta presupune ca: a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar; b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potent iale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligat ii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data
intocmirii bilantului; c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercit iului financiar este profit sau pierdere.
4. Principiul independentei exercitiului
Acesta presupune ca se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile cores punzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se t ine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii plat ilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.
Acesta presupune ca, in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozit ii din bilant , se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
6. Principiul intangibilitatii.
Conform acestui principiu, bilantul de deschidere al unui exercit iu trebuie sa cores punda cu bilant ul de inchidere al exercit iului precedent.
7. Principiul necompensarii
Acesta presupune ca valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile (cu ex cept ia compensarilor permise de reglementarile legale).
4.2.2 Reguli contabile
1. Contabilitatea se t ine obligatoriu in limba romana si in moneda nationala. Pentru necesitatile proprii de informare, contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se poa te tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.. De asemenea, persoanele juridice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate si intr-o moneda de cir culat ie internat ionala (Euro, USD).
2. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitat ii revine administrato rului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. Persoanele juri dice organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, condu se de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa inde plineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabili tatii, in conditiile legii.
Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de ser vicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care raspund potrivit legii.
3. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Exista formularele comune si formulare cu regim special
Documentele justificative sunt deci documentele primare care probeaza legal o ope ratiune. Documentele justificative cuprind urmatoarele elemente principale: denumirea documentului; denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul; nu marul si data intocmirii acestuia; mentionarea partilor care participa la efectuarea ope ratiunii economice (cand este cazul); continutul operat iunii economice si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia; datele cantitative si valorice aferente operat iu nii efectuate; numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intoc mit, vizat si aprobat, dupa caz; alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operat iunilor efectuate.
4. Registrele de contabilitate obligatorii sunt:
- registrul-jurnal,
- registrul-inventar
- registrul cartea mare
Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinat ia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Registrul -; jurnal este un document contabil ce serveste pentru inregistrarea sau jurnalizarea operat iilor economice si financiare in ordinea efectuarii lor in timp. Functia sa se manifesta cu precadere pentru decontarea gestionara a operat iilor economice si financiare si pentru cunoasterea miscarii valorice a operat iilor pe o anumita perioada de gestiune. In activitatea practica, registrul-jurnal se regaseste sub denumirea de baza sau de nota de contabilitate. Forma acestuia este urmatoarea:
Documentul
Simbolurile
Suma
Nr.
Data conturilor operatiunii
inregistrare
inregistrare
Explicatia
Felul Numarul Data
D C D C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Registrul -; jurnal in forma sa clasica, de mai sus, are un caracter unic. O data cu sporirea volumului operat iilor contabile, alaturi de jurnalul unic sunt utilizate jurnale multiple, diferent iate pe genuri de operatii (financiare, cumparari, vanzari), care se mai numesc si auxiliare sau analitice.
Registrul-inventar este format din doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere se grupeaza pe structurile patrimoniale de activ, respectiv de datorii.
Modelul registrului-inventar se prezinta astfel:
Valoare Diferente din evaluare (de
Nr. crt. Recapitulatia
inregistrat) elementelor inventariate Contabila Inventar Valoare Cauze diferente
1 2 3 4 5 6
Cartea-mare serveste la inregistrarea si gruparea operatiunilor economico-financiare
in raport de natura lor, iar in cadrul fiecarei grupari in ordinea succesiunii lor in timp si
in sensul modificarii contului (debitor/creditor). Formularele utilizate sunt:
I) Fisele de cont pentru operatii diverse:
Simbol
Pag.
FIS A DE CONT
Contul cont

Document
Rulaj
Explicat ii Simbol cont
D/C Sold
Data
Felul Nr. corespondent Debitor Creditor
1 2 3 4 5 6 7 9 10
II) Fisele de cont sah sau pe conturi corespondente:
Simbol cont
Pag.
CARTEA MARE (SAH)
Denumirea contului .........
Debit/Credit

Conturi corespondente
Nr. din
Data
Suma registrul operatiunii jurnal
1 2 3 4 5 6 7
III) Forma carte-mare centralizatoare :
CONTUL.........
Conturi corespondente
SOLD
Total rulaj
Total rulaj
Lunile debitor debitor D C
Cont...
Cont...
Cont...
Cont...
Jurnal
Jurnal
Jurnal
Jurnal La 1 ian.
Ianuarie
Februarie
Martie
TOTAL TRIM. I.
.
.
.
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Total general
5. Registrele de contabilitate si documentele justificative se pastreaza, timp de 10 ani,
in arhiva (de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operat iunilor si
in ordine cronologica), cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora (cu ment iunea "Reconstituit") in termen de maximum
30 de zile de la constatare.
6. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii, potrivit legii, la oficiul registrului comertului.
7. Persoanele juridice care aplica prezentele reglementari au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale simplificate, ce trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei fi nanciare si performant ei persoanei juridice, pentru respectivul exercitiu financiar.
Atunci cand aplicarea prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o ima gine fidela, tratamentele contabile aplicate trebuie sa fie insotite de prezentarea, in note le explicative, a unor informatii suplimentare care sa fie relevante si credibile pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.
8. Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport care contine, in principal, urmatoarele: a) o analiza fidela a evolutiei activitat ii pe durata exercit iului financiar si a situat iei unitatii la incheierea acestuia; b) informat ii asupra evolut iei probabile a activitat ii persoanei juridice; c) informat ii referitoare la sucursalele persoanei juridice; d) informatii referitoare la actiunile proprii achizit ionate sau detinute in orice mo ment in cursul exercitiului financiar, valoarea dividendelor propuse de consiliul de administratie si supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociat ilor (con form prevederilor Legii nr.31/1990 privind societat ile comerciale, republicata, cu modi ficarile si completarile ulterioare, act ionarii sau asociat ii aproba distribuirea profitului
in adunarea generala anuala); e) informatii asupra activitat ilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii, asupra politi cii de protect ie a mediului.
9. Situatiile financiare anuale simplificate se semneaza de persoana responsabila cu
intocmirea acestora si se insusesc de consiliul de administratie, semnate in numele con siliului de presedintele acestuia si aprobate de adunarea generala a act ionarilor sau asociatilor. Situat iile financiare anuale simplificate, insot ite de raportul administratori lor pentru exercitiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor sau asociat ilor.
Un exemplar al Raportului anual (prin raport anual intelegem situat iile financiare anuale simplificate, insotite de raportul administratorilor si raportul auditorilor finan ciari/cenzorilor) este trimis, in termenul prevazut de lege, catre unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice (unde persoana juridica este inregistrata), iar un alt exemplar catre Oficiul Registrului Comertului.
10. La cerere, raportul anual va fi disponibil tuturor act ionarilor sau asociatilor. O copie a raportului anual va fi disponibila pentru consultare la sediul social al persoanei juridice. Pentru alte persoane decat actionarii sau asociat ii, raportul anual va fi pus la dis pozitie contra cost, pretul acestuia nedepas ind costul sau administrativ (costul admini strativ al raportului anual reprezinta costul de intocmire, distribuire si publicare a aces tuia).
4.2.3 Forma si continutul situatiilor financiare anuale simplificate
1.1 Situatiile financiare anuale simplificate cuprind:
(a) bilant ul;
(b) contul de profit si pierdere;
(c) politicile contabile si notele explicative.
(d) optional se poate intocmi situat ia fluxurilor de trezorerie. a) Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale persoanei juridice, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate, la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situat ii prevazute de lege. Bilant ul prezinta urmatoarele posturi:

BILANT incheiat la data de 31 decembrie .......

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01
(ct. 201 + 203 + 205 + 207 + 208+ 233+ 234 - 2801 - 2803 - 2805 - 2807- 2808 -; 290- 293*)
II. IMOBILIZARI CORPORALE 02
(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 231 + 232 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 291 - 293*)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 03
(ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267- 296)
ACTIVE IMOBILIZATE -; TOTAL 04 =rd. 01 + 02 + 03

B. ACTIVE CIRCULANTE 05
I. STOCURI
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331+ 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348+ 351 + 354 + 356 +
357 + 358+ 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397
- 398 + 4091 - 4428)
II. CREANTE 06
(Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat.) (ct. 4092 + 411+ 413 + 418 + 425 + 4282 + 431**) + 437**) + 4382 + 441**) + 4424
+ 4428**) + 444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 451**) + 452**) + 456**) + 4582 + 461 +
473**) - 491 - 495 - 496 + 5187)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07
(ct. 501 + 502 + 503 + 505 + 506 + 508+ 5113 + 5114 - 591- 592 - 593- 595- 596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 08
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 =rd. 05 + 06 + 07 + 08

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381+ 441***) + 4423 + 4428***) +
444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 451***) + 452***) + 455 + 456***) + 457 + 458 + 462 +
473***) + 509 + 5186 + 519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
12 = rd. 09 + 10 - 11 - 18
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 = rd. 04 + 12 - 17
G. DATORII ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 +
423 + 424 - 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381+ 441***) + 4423 + 4428***) +
444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 451***)+ 452***) + 455 + 456***) + 457 + 4581 + 462 +
473***) + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE pentru riscuri si cheltuieli (ct. 151) 15
I. VENITURI IN AVANS 16 = rd. 17 + 18, unde: ct. 131 17 ct. 472 18

J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) 19, din care:
- capital subscris nevarsat (1011) 20
- capital subscris varsat (1012) 21
- patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
Sold C 24
Sold D 25
IV. REZERVE (ct. 106) 26
V. REZULTATUL REPORTAT(ct. 117)
Sold C 27
Sold D 28
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Sold C 29
Sold D 30
REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129) 31

TOTAL CAPITALURI PROPRII
32 = rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31
Patrimoniul public (ct. 1016) 33

TOTAL CAPITALURI 34 = rd. 32 + 33

------------
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura si Numele, prenumele si semnatura stampila unitatii

Pentru IMM-urile din t ara noastra, bilant urile contabile se intocmesc semestrial, pri mul la 30 iunie, iar cel de-al doilea la 30 decembrie. Depunerea acestora la administra t iile financiare teritoriale se realizeaza in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de 25 a acestei luni.
Referitor la gestiunea fiscala a intreprinderi facem urmatoarele precizari suplimentare.
Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile pentru contribu t ia la asigurari sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj. Asa cum am vazut in capitolul privind impozitarea salariilor, angajatorul datoreaza contributia la asigurari sociale 24,5% (pentru grupa de munca normala) din fondul de salarii, contri butia la asigurari sociale de sanatate 7% din fondul de salarii si contributia la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj 5% din fondul de salarii. Aceasta reprezinta insumat
36,5%. La acest cost se adauga si contributia la fondul de risc si contributia pentru carnetul de munca. Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale.
In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venit, subventiile de primit si alte impo zite, taxe si varsaminte asimilate.
Impozitul pe profit trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.
Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau servicii lor prestate (TVA colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servi cii (TVA deductibila).
In situat ia in care exista decalaje intre faptul generator de TVA si exigibilitatea aceste ia, totalul TVA se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit TVA neexigibila care, pe masura ce devine exigibila, se trece la TVA colectata, respectiv la TVA deductibila. De asemenea, in contul de TVA neexigibila se inregistreaza si TVA deductibila sau colecta ta, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au
intocmit facturile.
Diferent a de taxa, in plus sau in minus, intre TVA colectata si TVA deductibila se
inregistreaza in conturi distincte (TVA de plata, respectiv TVA de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.
Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se inregistreaza in contabilitate, cuprin de totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unitat ii, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate sala riat ilor zilieri, temporari si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.
La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bu getului de stat sau bugetelor locale. b) Structura contului de profit si pierdere este urmatoarea:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie ........

1. Cifra de afaceri neta 01 = rd. 02 + 03 + 04
Productia vanduta 02
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 04
2. Variat ia stocurilor (ct. 711)
Sold C 05
Sold D 06
3. Productia imobilizata (ct. 721 + 722) 07
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758) 08
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 09
09 = rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 10
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 11 b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605) 12 c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 13
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), in care: 14 a) Salarii (ct. 621 + 641) 15 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645) 16
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necor porale 17 = rd. 18 - 19 a. 1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 18 a. 2) Venituri (ct. 7813) 19
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante 20 = rd. 21 - 22 b. 1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 21 b. 2) Venituri (ct. 754 + 7814) 22
8. Alte cheltuieli de exploatare 23 = rd. 24 + 25 + 26
8.1. Cheltuieli privind prestat iile externe 24
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623+ 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 25
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) 26
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 27 = rd. 28 - 29
- Cheltuieli (ct. 6812) 28
- Venituri (ct. 7812) 29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 30
30 = rd. 10 + 11 + 12 + 13 +14 + 17 + 20 + 23 + 27

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit 31 = rd. 09 - 30
- Pierdere 32 = rd. 30 - 09

9. Venituri din interese de participare 33
(ct. 7613 + 7614 + 7615 + 7616)
- din care, in cadrul grupului 34
10. Venituri din alte investitii financiare si creant e care fac parte din activele imobili zate (ct. 7611 + 7612) 35
- din care, in cadrul grupului 36
11. Venituri din dobanzi (ct. 766) 37
- din care, in cadrul grupului 38
Alte venituri financiare 39
(ct. 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL 40
40 = rd. 33 + 35 + 37 + 39
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investit iilor financiare det inute ca active circulante 41 = rd. 42 - 43
- Cheltuieli (ct. 686) 42
- Venituri (ct. 786) 43
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) 44
- din care, in cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare 46
(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 47
47 = rd. 41 + 44 + 46
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit 48 = rd. 40 - 47
- Pierdere 49 = rd. 47 - 40

14. REZULTATUL CURENT:
- Profit 50 = rd. 09 + 40 - 30 -; 47 = 31 + 48
- Pierdere 51 = rd. 30 + 47 - 09 -; 40 = 32 + 49

15. Venituri extraordinare (ct. 771) 52
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit 54 = rd. 52 - 53
- Pierdere 55 = rd. 53 - 52
VENITURI TOTALE 56
56 = rd. 09 + 40 + 52
CHELTUIELI TOTALE 57
57 = rd. 30 + 47 + 53

18. REZULTATUL BRUT:
- Profit 58 = rd. 56 - 57
- Pierdere 59 = rd. 57 - 56
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 60
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698 ) 61
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit 62 = rd. 58 - 60 - 61
- Pierdere 63 = rd. 59 + 60 + 61 sau 63 = rd. 60 + 61 - 58


ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura si Numele, prenumele si semnatura stampila unitatii


Pentru IMM-urile din t ara noastra, contul de profit si pierdere se intocmeste semes trial, primul la 30 iunie, iar cel de-al doilea la 30 decembrie. Depunerea acestora la ad ministrat iile financiare teritoriale se realizeaza in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de 25 a acestei luni.
Asadar, contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si chel tuielile exercit iului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercit iului (profit sau pierdere).
Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale persoanei juridice, dupa scaderea reducerilor comerciale (rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor), a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente.
In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse (cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate). Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende.
Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o persoana juridica, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitat ile conexe acestora. Elemen tele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzact ii ce sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repe te intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
Contabilitatea veniturilor se t ine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel: a) venituri din exploatare, care cuprind:
- venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;
- venituri din variatia stocurilor, reprezentand variat ia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor init iale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite.
Variatia stocurilor de produse finite si in curs de execut ie pe parcursul perioadei re prezinta o corect ie a cheltuielilor de product ie pentru a reflecta faptul ca fie productia a marit nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor. Venituri le din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor):
- venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de unitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corpora le si necorporale;
- venituri din subventii de exploatare, reprezentand subvent iile pentru acoperirea di ferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subvent ii (finantarea activitat ii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea;
- alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare; b) venituri financiare, care cuprind:
- venituri din imobilizari financiare;
- venituri din investit ii financiare pe termen scurt;
- venituri din creante imobilizate;
- venituri din investit ii financiare cedate;
- venituri din diferente de curs valutar;
- venituri din dobanzi;
- venituri din sconturi obt inute: si
- alte venituri financiare.
Sumele colectate de persoana juridica in numele unor tert e parti, inclusiv in cazul con tractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinata, de obicei, printr-un acord intre vanzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma ori caror reduceri comerciale. c) venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de polit e in ur ma producerii unor calamitat i).
Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in contabilitate in momentul preda rii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii preva zute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respec tive, catre clienti.
Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efec tuarii acestora.
Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:
- dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- redevent ele se recunosc pe baza contabilitat ii de angajamente, conform contractului;
- dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa;
Veniturile din reluarea provizioanelor se evident iaza distinct in funct ie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectueaza prin inregis trarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constitu ite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.
Cheltuielile unitat ii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
- consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza unita tea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligat ii legale sau contractuale etc;
- pierderile (reduceri ale beneficiilor economice ce pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a persoanei juridice; ele nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli);
- amortizarile si provizioanele constituite.
Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizit ie al obiec telor de inventar consumate; costul de achizit ie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locat ii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti
(colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protect ia sociala, alte cheltuieli cu personalul suportate de persoana juridica);
- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creant e si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitat i; donatii si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate si alte operat ii de capital etc.); b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creante legate de participatii; chel tuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; do banzile privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; pierderi din creante de natura financiara si altele; c) cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare).
Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.
Conturile sintetice de venituri si de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii.
Profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului. In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in functie de natura lor, veniturile, respectiv, cheltuielile se inchid, provizoriu, prin rezultatul exerci t iului.
Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste anual si reprezinta soldul final al con tului de profit si pierdere.
Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de dis pozitiile legale in vigoare, cu aprobarea adunarii generale a act ionarilor sau asociatilor. c) Politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale simplificate c.1) Politicile contabile reprezinta ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.
Structura bilant ului si a contului de profit si pierdere nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. Nu se vor ment ine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente pentru care nu exista valori atat in exercit iul financiar curent, cat si in cel precedent. Este obligatorie respectarea numarului de rand inscris in formatul prezentat.
Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, se prezinta in bilant la lit. C „Cheltuieli in avans“. Veniturile recunoscute inain te de data incheierii exercit iului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, se prezinta in bilant la lit. I „Venituri in avans“.
Veniturile extraordinare, respectiv cheltuielile extraordinare se prezinta in contul de profit si pierdere la pozit iile 15 si respectiv 16 din structura prezentata.
Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situat ii le financiare anuale simplificate, a unor informatii care trebuie sa fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor; b) credibile in sensul ca:
- reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.
Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operat iunile persoanei juridice.
Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale po liticilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioa dei si tendinta reala a rezultatelor activitat ii persoanei juridice. c.2) Notele explicative se prezinta sistematic, in general anual sau semestrial acolo unde nevoia de informatii o cere. Pentru fiecare element semnificativ din bilant si contul de profit si pierdere trebuie sa existe informat ii aferente in notele explicative.
In notele explicative, fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale simplificate de mai sus poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii elocvente pentru utilizatorii de informat ii.
In notele explicative, fiecare element din contul de profit si pierdere poate fi dezvol tat cu orice element de venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul cerut.
Pentru elementele prezentate in notele explicative, se va prezenta, de regula, suma corespunzatoare anului curent si celui precedent. In situatia in care suma corespunza toare anului precedent nu este comparabila, aceasta poate fi ajustata, prezentandu-se rezultatul ajustarii, modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuata.
In situatia in care acest lucru nu este posibil, se prezinta acest fapt.
Urmatoarele informat ii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea; b) faptul ca situatiile financiare anuale simplificate sunt proprii acesteia; c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situat iile financiare anuale simplificate; d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale simplificate; e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (mii lei).
Persoana juridica va prezenta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost pre zentate in situatiile financiare anuale simplificate: a) principalul loc unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial; b) o descriere a naturii activitatii desfasurate de unitate si principalele domenii de activitate; c) numele societatii-mama si cel al det inatorului final in cadrul grupului (daca este cazul); d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la pre zentarea unei imagini fidele asupra persoanei juridice.
Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unui calcul gresit, al aplicarii gresite a me todelor contabile, al interpretarii gresite a evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor.
Corectarea unei asemenea erori aferente perioadelor anterioare poate fi efectuata pe seama rezultatului perioadei curente. Atunci cand este afectata credibilitatea situat iilor financiare prezentate, corectarea erorii se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului, care trebuie reflectate in situatiile financiare anuale simplificate:
- rezolutia unui litigiu ulterior datei bilant ului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoasterea unui nou provizion;
- falimentul unui client, inregistrat ulterior datei bilant ului, confirma ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si ca persoana juridica trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale.
Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului pentru care nu se fac insa ajustari ale situatiilor financiare anuale simplificate este diminuarea valorii de piata a investitii lor financiare, in intervalul de timp dintre data bilant ului si data la care situatiile finan ciare anuale simplificate se aproba in vederea depunerii.
Elementele supuse reevaluarii, precum si modul de efectuare a acesteia trebuie prezentate in notele explicative, pentru fiecare element.
In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, persoana juridica si-a desfasurat activitatea pe doua sau mai multe segmente de activitate care, in opinia administratori lor, sunt substant ial diferite din punct de vedere al beneficiilor si riscurilor aferente, este necesar sa se mentioneze, pentru fiecare, cu descrierea de rigoare, valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare.
Prin segment de activitate se intelege o componenta distincta a persoanei juridice ca re este angajata in furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor ce sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.
In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, persoana juridica a furnizat produ se si servicii pe doua sau mai multe segmente geografice care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite din punct de vedere al riscurilor si beneficiilor aferente, este necesar sa se ment ioneze valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare acelor segmente.
Un segment geografic este o componenta distincta a unei persoane juridice ce este angajata in furnizarea de produse si servicii intr-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor ce sunt diferite de acelea ale componentelor ce operea za in alte medii economice.
Daca, in opinia administratorilor, prezentarea oricarei informat ii ar putea prejudicia interesele economice ale respectivei persoane juridice, acestia pot renunt a la furnizarea acelei informatii, cu ment ionarea acestui fapt.
In notele explicative trebuie incluse detalii cu privire la numarul mediu de salariati pentru acea perioada si cheltuielile de personal aferente, precum si la salariile platite sau care urmeaza a fi platite administratorilor si directorilor care det in aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, daca este cazul, se mentioneaza distinct obligat iile contractuale in care este implicata persoana juridica, cu privire la plata pen siilor catre fostii directori si administratori, indicandu-se valoarea totala a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.
Se prezinta, totodata, valoarea avansurilor si creditelor acordate de catre societate, di rectorilor si administratorilor sai in timpul exercit iului financiar, indicandu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garant iilor pe care persoana juridica si le-a asumat in numele acestora, precum si valoarea totala pentru fiecare categorie.
Detalii privind impozitul pe profit: diferenta dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercit iul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului ramas de plata aferent acelor exercitii financiare, pe de alta parte, se va prezenta in notele explicative daca aceasta diferenta este semnificativa pentru scopul calcularii impozitelor viitoare.
Se prezinta in acelasi timp si informatii cu privire la proportia in care impozitul pe profit corespunde rezultatului activitatii curente, respectiv rezultatului activitatii extra ordinare.
De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercit iului finan ciar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit.
In notele explicative trebuie sa se prezinte separat repartizarea profitului net pe des tinatii, respectiv: sumele repartizate la rezerve; sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedent i; dividende; alte repartizari. d) Optional se poate intocmi situat ia fluxurilor de trezorerie:
Fluxuri de numerar din activitat i de exploatare:
- incasari
- plat i
Fluxuri de numerar din activitat i de investit ii:
- incasari
- plat i
Fluxuri de numerar din activitat i de finant are:
- incasari
- plat i
Fluxul de numerar - total
Numerar la inceputul perioadei
Numerar la sfarsitul perioadei

Notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate prezentate de ordinul
306/2002 sunt urmatoarele:
1. Active imobilizate
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situat ia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Act iuni si obligatiuni
8. Informat ii privind salariatii, administratorii si directorii
9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informat ii
Aceste note explicative nu sunt limitative.

Am prezentat mai jos cateva exemple privind continutul acestor note.

Nota 3 : Repartizarea profitului

Profit net de repartizat:
- rezerva legala
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
- alte repartizari
Profit nerepartizat

Nota 4 : Analiza rezultatului din exploatare

Se compara pentru exercitiul financiar precedent si exercitiul financiar curent urma torii indicatori de rezultate:
1. Cifra de afaceri neta
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)
4. Cheltuielile de desfacere si cheltuieli generale de administrat ie
5. Alte venituri din exploatare
6. Rezultatul din exploatare (3 - 4 + 5)

Nota 5 : Situatia creantelor si datoriilor

- mii lei -
Termen de lichiditate
Creante Sold la 31 decembrie (col. 2 + 3) sub 1 an peste 1 an
0
1
2 3

- mii lei -
Termen de exigibilitate
Datorii2 Sold la 31 decembrie
(col. 2 + 3 + 4) sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani
0
1
2 3 4

Nota 6 : Principii, politici si metode contabile

Contine: a) abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, ment io nandu-se: natura; motivele; evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare; b) reguli de evaluare alternative, mentionandu-se: elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric; baza de evaluare adoptata; ajustarile efectuate in vederea apli carii regulilor de evaluare alternative; influent a asupra rezultatului; cont inutul, limitele si modalitatile de aplicare; suma dobanzilor incluse in costul de product ie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Nota 7 : Act iuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:
- capital social subscris;
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise;
- obligat iuni emise:

Nota 8 : Informat ii privind salariatii, administratorii si directorii

Trebuiesc precizate informatii privind
- salarizarea directorilor si administratorilor:
- salariat i:

2 Se mentioneaza urmatoarele informatii:
- clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane.
- numar mediu aferent exercitiului financiar;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Nota 9: Indicatorii economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente
Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente Se mai numeste si indicatorul capitalului circulant.
Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2. b) Indicatorul lichiditatii imediate sau indicatorul test acid:
= Active curente -; Stocuri / Datorii curente
2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de indatorare
( Capital imprumutat / Capital propriu ) x 100 sau
(Capital imprumutat / Capital angajat ) x 100, unde: - capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda
Determina de cate ori persoana juridica poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este considerata mai riscanta.
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)
Vizeaza viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice si capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitat ile sale co merciale de baza. a) - viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercit iului financiar
Costul vanzarilor / Stocul mediu b) - numarul de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate
in unitate:
(Stoc mediu / Costul vanzarilor) x 365 c) - Viteza de rotat ie a debitelor-client i calculeaza eficacitatea persoanei juridice in co lectarea creant elor sale. Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica:
( Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) x 365
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul credi tului acordat client ilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). d) - Viteza de rotatie a creditelor-furnizor aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obt ine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri (fara servicii ) x 365
Pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. e) - Viteza de rotat ie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate
Cifra de afaceri / Active imobilizate f) - Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri / Total active
4. Indicatorii de profitabilitate exprima eficient a persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile. a) Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obt ine persoana juridica din banii investiti in afacere:
( Profitul inaintea plat ii dobanzii si a impozitului pe profit / Capitalul angajat) × 100
Capitalul angajat = capitaluri proprii + datoriile pe termen mediu si lung
Capitalul angajat = active totale - datorii curente. b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obt ina pret ul de vanzare optim.

Nota 10 : Alte informatii a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice, privind relat iile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se det in titluri de participare. b) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nat ionala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. c) Informatii referitoare la impozitul pe profit (proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara si reconcilierea dintre rezultatul exercit iului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarat ia de impozit pe profit) d) Cifra de afaceri, prezentata pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere; e) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate; f) Angajamente acordate si/sau primite.

Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta