Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Taxele vamale - marfa
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Taxele vamale au fost achitate de asemenea de cumparator. x7b9bd
Recepþia marfurilor s-a efectuat in prezenþa delegatilor de specialitate din partea cumparatorului, la depozitul din Bucureºti, atit din punct de vedere cantitativ cit ºi calitativ. Acestea au corespuns in totalitate cu cele prevazute in contract.
A fost intocmita Nota de Recepþie pentru fiecare reper in parte, au fost calculate preþurile unitare in funcþie de factura externa ºi DVI-ul aferent.
Compartimentul Financiar-Contabil a fost inºtiinþat de primirea marfurilor ºi a primit dispoziþie de plata pentru restul sumei in conformitate cu contractul.
A fost inºtiinþat ºi vinzatorul printr-un fax de primirea marfurilor in perfecta stare ºi li s-a confirmat efectuarea restului de plata.
Astfel, contractul internaþional de vinzare-cumparare s-a incheiat fara probleme deosebite, intirzieri, penalitaþi.
Deoarece capacitatea depozitului societaþii Uniconf nu este foarte mare, cererile pieþei nu sunt constante ºi nu solicita cantitaþi mari de marfuri, societatea nu-ºi permite pastrarea unor stocuri mari de astfel de produse din import deoarece costurile acestora ar creºte nejustificat (prin costurile depozitarii pe timp indelungat, creºterea indicelui inflaþiei etc.).


1.3. Caracterul operaþional al termenului de garanþie (ºi al termenului de valabilitate) in relaþiile contractuale, in stocarea ºi desfacerea marfurilor

Specific vinzarii internaþionale de marfuri este ºi garantarea calitaþii lor ca element esenþial al competitivitaþii. Intrucit cu ocazia recepþiei calitatative a marfurilor nu pot fi depistate o serie de defecþiuni calitative, ele putind sa apara in timpul sau in perioada de rodaj, unele marfuri se vind cu termene de garanþie - perioada de timp in care vinzatorul este obligat sa inlature pe cheltuiala sa orice defecþiune calitativa imputabila lui.
Clauza de garanþie implica stabilirea unei perioade de garanþie inauntrul caruia vinzatorul raspunde pentru vicii.
Stabilirea acestei perioade in contracte se poate face prin folosirea unor criterii legale sau a unor criterii convenþionale fixate prin acordul parþilor.
CGL - CAER 1968/75 paragraful 29 stabilesc termene de garanþie pentru unele marfuri. Pentru celelalte marfuri nespecificate in Condiþii, termenele de garanþie urmeaza sa se stabileasca prin contract de catre cei doi parteneri.
In condiþiile generale de livrare CEC-ONU, clauza de garanþie este prevazuta prin inscrierea unor prevederi referitoare la condiþiile de garanþie; perioada de garanþie este stabilita in luni, urmind ca partenerii sa concretizeze aceste perioade prin contract.
De asemenea, Condiþiile generale de livrare amintite prevad posibilitatea unei parþi de a prevedea in contracte o durata de zile de utilizare a marfii, precum ºi o reducere a perioadei de garanþie, in cazul unei utilizari peste durata zilnica stabilita.
De regula, garanþia acordata de vinzator se atesta prin certificatul de garanþie privind calitatea marfurilor, care se elibereaza dupa livrare, odata cu documentele de plata. Pe tot parcursul perioadei de garanþie vinzatorul raspunde pentru calitatea marfii, in special pentru calitatea materialelor intrebuinþate la fabricarea acesteia, pentru construcþia maºinilor ºi utilajelor precum ºi pentru acele caracteristici ale marfii care sunt convenite prin contract.
Potrivit CGL-CAER 1968/75 paragraful 35, " in cazul repararii sau inlocuirii marfurilor defecte ori a parþilor de marfa defecte, termenul de garanþie pentru utilajul sau pentru maºinile de baza se prelungeºte cu timpul cit utilajele sau maºinile nu au putut fi utilizate din cauza defecþiunilor ivite". Aceleaºi condiþii generale prevad la paragraful 34 ca vinzatorul nu poarta raspunderea pentru garanþie, daca dovedeºte ca defectele constatate nu au aparut din vina sa, ci s-au produs indeosebi ca urmare a efectuarii montajului, repararii utilajelor ori maºinilor in mod necorespunzator de catre cumparator, din cauza nerespectarii instrucþiunilor de exploatare ºi de intreþinere, precum ºi a modificarilor efectuate de cumparator la utilaje sau maºini.
In contractele de vinzare internaþionala parþile stabilesc termene de garanþie ºi pentru piesele de schimb, precum ºi obligaþia vinzatorului de a le livra cumparatorului.
In activitatea de derulare a contractelor externe mai sunt ºi unele cazuri in care executarea contractului se prelungeºte cu inca o faza de nedorit pentru vinzator - soluþionarea reclamaþiilor privind cantitatea ºi calitatea marfurilor livrate.
Reclamaþiile privind calitatea sau cantitatea marfurilor livrate este un atribut al cumparatorului insa ele trebuie sa fie facute in condiþiile ºi in termenele prevazute in contract.
CGL-CAER 1968-75 la paragraful 72 prevad:
"1. Reclamaþiile pot fi formulate: a) cu privire la calitatea marfii - in decurs de 6 luni de la data livrarii; b) cu privire la cantitatea marfii - in termen de 3 luni de la data livrarii; c) cu privire la marfurile pentru care se acorda garanþie - in maximum 30 zile de la expirarea termenului de garanþie, cu condiþia ca defectele sa fie descoperite in cursul perioadei de garanþie.
2. Reclamaþiile referitoare la calitatea ºi cantitatea legumelor ºi fructelor proaspete perisabile trebuie formulate in termene mai scurte decit cele prevazute de literele a) ºi b) de la pct.1 al prezentului paragraf, ºi se stabilesc prin contract.
3. Neprezentarea reclamaþiei in termenele menþionate la pct. 1 din prezentul paragraf sau stabilite in conformitate cu pct. 2 din prezentul paragraf, priveaza pe cumparator de dreptul de a se adresa arbitrajului".
Determinarea calitaþii loturilor de produse degradate in urma efectuarii unui transport al acestora constituie adesea obiectivul central al unei expertize merceologice.
Este cunoscut ca, prin intermediul contractului de transport, carauºul se obliga sa transporte marfa incredinþata de expeditor la locul de destinaþie ºi sa o predea delegatului anume desemnat, in stare corespunzatoare.
Potrivit prevederilor legale, carauºul poarta raspunderea, in perioada transportului, pentru lipsurile sau deteriorarea calitativa a marfurilor, daca acestea ii sunt imputabile.
Raspunderea organizaþiilor de transport pentru asigurarea integritaþii marfurilor transportate se naºte in momentul in care expeditorul a predat marfa in vederea transportului, a achitat taxele aferente acestuia, iar unitatea de transport a preluat marfa ºi a predat expeditorului chitanþa sau duplicatul scrisorii de trasura sau conosamentului. Raspunderea unitaþii de trasnsport se stinge in momentul predarii incarcaturii catre destinatar sau altei oragnizaþii de transport (daca este necesara continuarea transportului).
Daca la predarea marfii catre destinatar se constata lipsuri cantitative sau calitative care ar fi putut fi generate de condiþiile improprii de transport, organizaþia de transport este obligata sa certifice imprejurarile in care au aparut lipsurile, in vederea intocmirii documentelor de constatare.
Calitatea loturilor de produse se modifica neintrerupt chiar in condiþiile respectarii regimului optim de pastrare ºi depozitare ca urmare a acþiunii factorilor interni ºi esterni asupra produselor.
Datorita conþinutului in substanþe labile, produsele, mai ales cele cu grad ridicat de eterogenitate, iºi modifica unele proprietaþi odata cu trecerea timpului, ca urmare a influenþei in timp a unor numeroºi factori endogeni ºi exogeni.
In perioada trasnportului, corespunzator condiþiilor de manipulare, transport ºi pastrarea produselor in spaþiile mobile de depozitare, asupra acestora acþioneaza numeroºi factori cu efecte directe sau indirecte asupra integritaþii ºi nivelului calitativ iniþial.
Pastrarea temporara a produselor in mijloacele de transport trebuie astfel facuta incit sa se previna alterarea, degradarea, contaminarea chimica sau microbiologica, impurificarea cu praf sau vapori ai substanþelor chimice.
In depozitarea marfurilor in spaþiile special amenajate trebuie þinut cont de regulile ºi principiile merceologice privind vecinataþile marfurilor, termenele de garanþie ºi valabilitate ale produselor - cantitaþile depozitate se calculeaza astfel incit sa fie desfacute pe piaþa in timp util.
Realizarea in condiþii cit mai bune a funcþiilor comerþului se realizeaza, printre altele, ºi prin livrarea ritmica ºi integrala a marfurilor destinate vinzarii, in condiþii de calitate ºi intr-o structura diversificata.
In realizarea acestor deziderate, buna gospodarie a fondului de marfa are o mare importanþa. Alaturi de alþi factori care concura la gospodarirea judicioasa a marfurilor, realizarea unor condiþii propice de pastrare constituie o cerinþa de prim ordin.
Pastrarea marfurilor, pregatirea lor in vederea vinzarii, se realizeaza in spaþii special amenajate, respectiv in depozite.
Termenul de garanþie al produselor are un caracter operaþional in relaþiile contractuale, drept pentru care in toate tranzacþiile efectuate, cu precadere cele internaþionale - unde perioada de transport este mai indelungata, incluzind ºi formalitaþile vamale - , trebuie luat in consideraþie ºi funcþie de cantitaþile comandate, acestea trebuind sa fie astfel calculate incit desfacerea lor sa se incadreze in timp util al garanþiei lor.

1.4. Calcularea necesarului, tipurilor ºi capacitaþilor mijloacelor de transport in concordanþa cu structura ºi calitatea marfurilor contractate

Daca prin transporturi interne se inteleg transporturile efectuate intre localitati sau in interiorul localitatilor unei tari, prin transporturi internationale intelegem acele transporturi care traverseaza cel putin o frontiera de stat, punctele de expediere si de destinatie a marfii fiind situate in tari diferite.
Din punct de vedere statistic, distanta parcursa de la punctul de expediere din tara si pana la punctul de destinatie din strainatate este evidentiata ca transport international, desi poate fi vorba de acelasi autovehicul care transporta direct marfa in strainatate. Costul transportului pe parcurs intern este suportat de furnizorul marfii (sau de beneficiarul marfii de import), iar costul transportului pe parcurs extern este suportat de intreprinderea de comert exterior. In ansamblu, costul transportului este inclus in pretul complet de export al marfii si este suportat in ultima instanta de beneficiarul marfii din strainatate.
Transporturile internationale reprezinta mijlocul material ce sta la baza relatiilor economice ale unei tari cu celelalte tari ale lumii. Ele continua procesul de productie in sfera circuitului economic mondial si reprezinta un sistem tehnico-economic complex prin intermediul caruia o parte din produsul social este realizata pe pietele externe in schimbul altor marfuri necesare economiei nationale, contribuind direct la modificarile de structura, cantitate si calitate in produsul social si venitul national.
Cu alte cuvinte, transporturile internationale contribuie activ la procesul realizarii marfurilor de export-import, influentand direct rezultatele acestui proces. Cheltuielile de transport si auxiliare (cheltuieli de asamblare, marcare, depozitare, incarcare-descarcare, asigurare etc.) participa direct la formarea preturilor internationale ale marfurilor. In situatii specifice participarea cheltuielilor de transport si auxiliare la formarea preturilor de export-import poate sa creasca intr-o asemenea masura incat ele sa devina factorul principal de care depinde realizarea sau nu a marfii pe o anumita piata externa. In acest mod, transporturile internationale joaca un rol important in formarea curentelor de schimb pe piata mondiala favorizand sau, dimpotriva, actionand ca un factor de restrictie in derularea fluxurilor de marfuri pe plan mondial.
Aprovizionarea ritmica cu materiile prime si materiale din import, cu utilajele necesare industriei si bunurile de consum destinate populatiei, desfacerea ritmica a productiei pentru export, depind in buna masura de gradul de organizare si functionare a mecanismului transporturilor internationale.
In zilele noastre transporturile internationale au devenit efectiv o componenta tot mai importanta a strategiei desfacerii marfurilor pe pietele externe cunoscuta sub numele de logistica. Potrivit teoriei generale a sistemelor, logistica trateaza transporturile intr-o viziune larga si moderna de marketing, care include ansamblul activitatilor necesare vehicularii tehnice, comerciale si juridice a marfurilor de la producator si pana la cumparator.
***
Pentru a ilustra serviciile acordate de transportatorul internaþional (tranzitar) in numele expeditorului (incarcatorului) sau al destinatarului sau persoanei care poate decide in miºcarea marfurilor de la producator la consumatorul final se va prezenta o situaþie ipotetica.
Astfel, un incarcator (expeditor) care doreºte sa trimita marfurile unui client al sau in strainatate este necesar sa cunoasca foarte bine formalitaþile de expediere ºi trasnport ºi sa oragnizeze aceasta deplasare a marfurilor in bune condiþii. In acest scop, el intra in relaþii cu mai mulþi tranzitari specializaþi intr-un anumit domeniu sau relaþie.

Unul din tranzitari poate sa cunoasca foarte bine formalitaþile pentru o expediþie intr-o þara est-europeana, un altul este specializat in expedierea marfurilor catre þarile africane fara ieºire la mare, un altul este expert in transporturi aeriene, iar al patrulea poate fi folosit mai eficient in transportul marfurilor perisabile.
Expeditorul ºi tranzitarul se intilnesc pentru a aanliza modul de expediere a marfii in cele mai bune condiþii. Tranzitarul cunoaºte rutele de transport, costurile ºi poate stabili itinerarul, mijlocul de transport impreuna cu incarcatorul sau poate primi acordul de la acesta pentru a acþiona in numele sau.
O data ruta sau itinerarul fiind fixat, tranzitarul va trebui sa rezerve (inchirieze) spaþiul necesar la o data de plecare care ar permite sosirea marfurilor la destinaþie la data dorita. Tranzitarul preia conducerea operaþiunilor ºi va coordona diferitele masuri pentru ca marfa sa soseasca in bune condiþii.
In funcþie de tipul lotului de marfa ce trebuie expediat, de modul de ambalare, ºi bineinþeles, de inþelegerea dintre cele doua parþi ale contractului de vinzare-cumparare, este ales mijlocul de transport. Þinind cont de cantitatea marfurilor, dimensiuni excepþionale, distanþa dintre expeditor ºi destinatar, precum ºi preþul de cost º.a., se calculeaza capacitatea mijlocului de transport pentru care se face rezervarea (inchirierea) in vederea efectuarii transportului.
Necesarul de transport se stabileºte þinindu-se cont de urmatoarele aspecte:
- cantitaþile de marfuri rezultate din contractele economice de livrare dintre furnizori ºi beneficiari, volumul de import-export;
- utilizarea judicioasa a capacitaþilor de transport;
- respectarea calculelor de optimizare pentru produsele supuse optimizarii;
- alegerea corecta a mijloacelor de transport etc.
Pentru marfurile vindute in vrac se pot folosi transporturi containerizate, pentru cele ambalate se poate folosi paletizarea, pentru cele care au un gabarit aparte se inchiriaza mijloace adecvate de transport.
Inainte de stabilirea mijlocului de transport se va stabili modul de ambalare a loturilor de marfuri, funcþie de structura ºi calitatea acestora. Ambalajele pentru export sunt destinate transporturilor de orice tip, rezistente la operaþiunile de incarcare/descarcare, la presiune, la intemperii etc.


1.5. Calcularea capacitaþilor ºi stabilirea condiþiilor de depozitare - pastrare a marfurilor intr-un flux anual, condiþionat de intrarile ºi ieºirile de marfuri din intreprindere

Pentru respectarea unui flux permanent in operaþiunile comerciale ale unei intreprinderi, trebuie sa se aiba in vedere ritmicitatea aprovizionarii cu materii prime ºi materiale, in vederea desfacerilor conform cerinþelor pieþei.
Din analiza balanþelor lunare, in care sunt evidenþiate pe fiecare tip de marfa, intrarile ºi ieºirile (respectiv vinzarile) se determina necesarul de marfa, se intocmeºte un grafic care va sta la baza incheierii contractelor de cumparare de produse, cu precadere a celor al caror stoc se consuma intr-un timp mai scurt. Aici se are in vedere ºi termenul de garanþie al marfurilor, pentru a se putea intocmi graficul de aprovizionare pe fiecare sortiment de marfa.

In general, aceste calcule se elaboreaza la sfirºitul anului, cind se incepe perioada de contractari pentru anul viitor. Se are in vedere ºi capacitatea depozitelor pentru pastrarea marfurilor, inzestrarea acestora cu instalaþiile necesare diferitelor tipuri de marfuri, costurile depozitarii pe o perioada bine determinata.
Pentru marfurile perisabile perioada de depozitare trebuie sa fie foarte scurta, acestea aprovizionindu-se in cantitaþi mai mici ºi perioade dese de timp, creºterea perioadei de depozitare ducind la distrugerea parþiala sau totala a acestora, pierderile economice fiind foarte mari, deci riscuri financiare mari.
Pentru marfurile cu perioada mai lunga de garanþie trebuie avuta in vedere cererea pe piaþa de consum, costurile depozitarii care ar infuienþa negativ preþul unitar de cost al produselor respective.
Ritmicitatea aprovizionarii este o condiþie esenþiala in pastrarea unei activitaþi permanente a unei societaþi - cu eliminarea timpilor morþi, care duce la creºterea cheltuielilor variabile.


CUPRINS

1.1. Principalele prevederi legislative care reglementeaza raportul dintre furnizor - expeditor, carauº ºi destinatar -beneficiar pag.1

1.2. Clauze tehnico - organizatorice necesare unui contract economic privind furnizarea - livrarea de marfuri pag.7

Studiu de caz pag.16

1.3. Caracterul operaþional al termenului de garanþie (ºi al termenului de valabilitate) in relaþiile contractuale, in stocarea ºi desfacerea marfurilor pag.19

1.4. Calcularea necesarului, tipurilor ºi capacitaþilor mijloacelor de transport in concordanþa cu structura ºi calitatea marfurilor contractate pag.25

1.5. Calcularea capacitaþilor ºi stabilirea condiþiilor de depozitare - pastrare a marfurilor intr-un flux anual, condiþionat de intrarile ºi ieºirile de marfuri din intreprindere pag.30

Bibliografie pag.32

BIBLIOGRAFIE

“Tranzactii comerciale internationale” -; Editura Economica 1997
Autori : IOAN POPA

2. “Expertiza merceologica”-; UNIVERSITATEA CRESTINA “Dimitrie Cantemir”
Fac.de Management turistic si comercial
Bucuresti 1994
Autori : Prof. univ.dr. Viorel Petrescu
Prof. univ.dr. Constanta Paslaru

3. “ Transporturi si asigurari”- UNIVERSITATEA CRESTINA “Dimitrie Cantemir”
Fac.de Management turistic si comercial
Bucuresti 1994
Autori : Prof. univ.dr.Constantin Alexa
Conf. univ. dr. Violeta Ciurel
Prof. dr. Nicolae Suta
Ec. Emil Sebe

“ Tehnici de comert international” -; vol. 1 -; Bucuresti 1992
Autori : Dr. Ion Stoian
Dr. Leonida Brotac
Radu Pencea

“Ghidul lucratorului de comert exterior” -; Revista Economica 1983
Autori : Ministerul Comertului Exterior si
Cooperarii Economice Internationale
Institutul de Economie Mondiala


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta