Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
SITUATII FINANCIARE
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
CITIBANK ROMANIA SA

SITUATII FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA m7f7fn
31 DECEMBRIE 2003

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

CUPRINS PAGINA

Raportul auditorilor independenti
Bilant contabil 1 -; 3
Contul de profit si pierdere 4
Situatia fluxurilor de trezorerie 5
Situatia modificarilor capitalurilor proprii 6
Note la situatiile financiare 7 - 35

1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si cu Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr.86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr.1982/5/2001 (“OMF 1982”), modificat si completat prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr.188/1/2003 si nr.263/2/2004.

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent de catre banca si sunt consecvente cu cele aplicate in anul precedent.

b. Moneda de evaluare si prezentare

Banca efectueaza inregistrarile contabile in lei romanesti in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare (“RCR”) emise de Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice. Conducerea bancii considera ca moneda de evaluare, conform definitiei SIC 19, este Leu. Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in mii lei, rotunjite la cea mai apropiata mie.

c. Standarde aplicabile in economii hiperinflationiste
Banca isi desfasoara activitatea intr-o economie hiperinflationista. Standardele Internationale de Contabilitate relevante pentru intocmirea situatiilor financiare in moneda unei economii hiperinflationiste sunt IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste” si SIC 19 (“Moneda de raportare -; Evaluarea si prezentarea situatiilor financiare conform IAS 21 si IAS 29”). In conformitate cu aceste standarde, situatiile financiare ale bancii ar trebui prezentate in termenii puterii de cumparare curente a monedei de la data intocmirii bilantului.

Banca a optat pentru tratamentul contabil alternativ prevazut in OMF 1982, si anume de a nu aplica prevederile IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”.

d. Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1982 impune conducerii bancii sa faca cele mai bune estimari pentru valorile raportate ale activelor si pasivelor, ale angajamentelor si datoriilor contingente. Daca evenimentele
1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

ulterioare datei bilantului furnizeaza informatii suplimentare cu privire la estimarile facute, acestea sunt luate in calcul.

e. Data tranzactionarii vs.data decontarii

Banca utilizeaza data decontarii ca moment al recunoasterii achizitiilor si vanzarilor de instrumente financiare. Aceasta abordare este aplicata in mod consecvent pentru toate activele financiare care apartin aceleiasi categorii.
Potrivit acestei metode activele si datoriile financiare sunt recunoscute/ derecunoscute la data livrarii, respectiv la data transferarii de catre Banca.

f. Conversia sumelor exprimate in devize

Operatiunile exprimate in devize sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb publicat de BNR, valabil la data decontarii tranzactiei.

Activele si pasivele monetare exprimate in devize la data bilantului sunt transformate in lei la cursul de schimb de la aceasta data.

Elementele nemonetare exprimate in devize se raporteaza utilizandu-se cursul de schimb din data achizitionarii acestora.

Operatiunile de schimb la vedere si cele la termen de acoperire neajunse la scadenta se convertesc la cursul de schimb la vedere in vigoare la data intocmirii bilantului.
Tranzactiile la termen speculative se convertesc la cursul la termen ramas de scurs la data intocmirii bilantului.

Diferentele de curs aferenta reevaluarii sau care rezulta din tranzactiile incheiate in moneda straina sunt incluse in contul de profit si pierdere aferent exercitiului.

Cursul de schimb al principalelor monede straine la 31 decembrie:

Moneda 2003 2002

Dolar (USD) 1:ROL 32.595 1:ROL 33.500
Euro (EUR) 1:ROL 41.117 1:ROL 34.919

1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

g. Operatiuni de acoperire

La evaluarea operatiunilor de acoperire se aplica regula simetriei conform careia diferentele din evaluare se inregistreaza in conturile de venituri si cheltuieli similar cu modalitatea de inregistrare a diferentelor din evaluare aferente elementului acoperit. Pierderile sau castigurile latente sunt inregistrate in conturi de regularizare.

h. Veniturile si cheltuielile din dobanzi

Veniturile si cheltuielile din dobanzi sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe baza contabilitatii de angajament, pentru toate instrumentele purtatoare de dobanda. Veniturile din dobanzi considerate nerecuperabile se provizioneaza in totalitate.

i. Veniturile si cheltuielile din speze si comisioane

Veniturile din speze si comisioane cuprind in principal comisioanele incasate din activitatea de creditare, emiterea de garantii si acreditive, efectuarea de transferuri de fonduri pentru clienti si servicii asociate emiterii si utilizarii cardurilor.

In principal, spezele si comisioanele sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli pe baza contabilitatii de angajament. Exista insa si unele comisioane care sunt inregistrate la momentul efectuarii tranzactiilor.

j. Numerar si echivalente de numerar

Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar, numerarul si elementele asimilate numerarului includ solduri care au scadenta reziduala sub 90 de zile incluzand: numerarul si soldurile cu Banca Nationala a Romaniei, certificate de trezorerie si alte hartii de valoare si sume de primit de la alte banci.

k. Plasamente la banci

Plasamentele la banci sunt inregistrate la valoarea nominala, mai putin provizionul pentru depreciere. Dobanda acumulata se inregistreaza separat in conturi de creante atasate.

l. Certificate de trezorerie

Certificatele de trezorerie detinute de banca sunt achizitionate fie direct de la
1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

emitent, pe piata primara, fie de pe piata secundara. Banca a clasificat aceste active financiare in grupa celor disponibile pentru vanzare si sunt inregistrate la costul de achizitie, exclusiv cuponul scurs. Dobanda acumulata se inregistreaza intr-un cont separat. Toate veniturile din dobanzi sunt incluse lunar in contul de profit si pierdere. In cazul cesiunii, titlurile sunt scoase din portofoliu la pretul la care au fost achizitionate, iar diferenta dintre pretul de vanzare si cel de cumparare se inregistreaza in contul de venit sau cheltuiala corespunzator.

Daca cesiunea se face doar pentru o parte din titlurile de aceeasi natura detinute de banca, pretul de intrare se stabileste pe baza costului de achizitie mediu ponderat.

m. Participatii

Participatiile detinute de Banca au fost clasificate in active disponibile pentru vanzare, aceasta categorie incluzand toate activele financiare pe care conducerea intentioneaza sa le pastreze o perioada nedefinita de timp. Ele sunt inregistrate la cost, iar periodic, in cazul in care valoarea investitiei s-a diminuat, se inregistreaza un provizion.

n. Instrumente financiare derivate

Instrumentele financiare derivate folosite de banca includ contractele forward pe curs de schimb, incheiate in scopul tranzactionarii.
Aceste contracte sunt recunoscute initial la cost si ulterior sunt evaluate la valoarea justa. Valoarea justa este determinata pe baza modelelor de fluxuri de numerar actualizate (net present value). Schimbarile in valoarea justa a derivativelor sunt incluse in veniturile nete din operatiuni financiare. Detalii asupra instrumentelor financiare derivate detinute la data bilantului sunt prezentate in nota 13.
Banca nu a fost implicata in tranzactii cu operatiuni financiare derivate in scopuri de acoperire a riscurilor.

o. Credite acordate de Banca si provizioane constituite

Creditele acordate de Banca prin furnizarea de fonduri direct unui client sau unui alt agent sunt clasificate ca fiind credite generate de Banca. Ele sunt inregistrate la valoarea nominala diminuata cu rambursarile din principal si cu provizioanele pentru depreciere constituite. Toate creditele si avansurile sunt recunoscute in momentul utilizarii fondurilor de catre clienti.

1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

Valoarea provizionului reprezinta diferenta intre valoarea contabila si valoarea recuperabila estimata.
Constituirea provizioanelor se face in conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei Nr. 5/2002 modificat prin Regulamentul nr.7/2002, in functie de serviciul datoriei, performanta financiara a debitorului si initierea de proceduri judiciare.

Prin aplicarea simultana a acestor criterii si folosind matricea de provizionare stabilita in Regulament, creditele sunt clasificate in urmatoarele categorii:

Coeficient de
Clasificare provizionare (%)

standard 0
in observatie 5 substandard 20
indoielnic 50 pierdere 100

Banca procedeaza la scoaterea in afara bilantului a creditelor si dobanzilor aferente care indeplinesc una din urmatoarele conditii:

-au un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile
-contractul de credit precum si cel de garantie a fost investit cu formula executorie
-s-a declansat procedura de executare silita in cazul persoanelor fizice
-s-a declansat procedura de reorganizare judiciara sau de faliment impotriva debitorului
Operatiunea de scoatere in afara bilantului este precedata de regularizarea provizioanelor specifice constituite.

p. Contracte de vanzare cu angajament de rascumparare

Activele transferate pe baza unui contract de vanzare cu angajament de rascumparare sunt mentinute in bilant. Obligatiile celeilalte parti din contract sunt incluse in sume datorate clientilor.

q. Contracte de vanzare cu posibilitate de rascumparare

Activele transferate pe baza unui contract de vanzare cu posibilitate de rascumparare sunt scoase din bilant si incluse ca elemente in afara bilantului la pretul la care banca isi poate exercita optiunea de rascumparare.

1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

r. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in contabilitate la costul istoric minus amortizarea cumulata.

Calculul amortizarii se efectueaza dupa metoda liniara, folosindu-se duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe stabilite prin Legea nr.15/1994.Cheltuielile cu dobanzile nu sunt incluse in costurile cladirilor si echipamentelor.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile aduse sunt capitalizate. Modernizarile sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau daca maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acesta.

Terenurile nu sunt amortizate.

Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizarii pana in momentul darii in folosinta.

Conducerea reconsidera valoarea contabila a cladirilor si echipamentelor, in cazul in care evenimentele sau schimbarile de circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu ar putea fi recuperabila.
Pierderile la scoaterea din uz a mijloacelor fixe se determina prin raportarea la valoarea ramasa neamortizata si se includ in contul de rezultate al perioadei. In cazul unei cesiuni, profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre suma obtinuta si valoarea contabila neta si se include in profitul din exploatare al perioadei.

s. Imobilizari necorporale

Cheltuiala cu programele informatice achizitionate este capitalizata si amortizata folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora, care a fost stabilita la trei ani. Programele informatice sunt inregistrate la costul de achizitie diminuat cu amortizarea cumulata.

t. Costuri de dezvoltare pentru programe informatice

In general, costurile asociate cu dezvoltarea programelor informatice sunt inregistrate ca si cheltuiala la data efectuarii lor. Cu toate acestea, elementele de cheltuiala care imbunatatesc si extind aceste programe peste durata normata de functionare si peste specificatia lor initiala se inregistreaza ca modernizare, fiind capitalizate la valoarea initiala a programelor.
1 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

Aceste costuri sunt inregistrate ca active si amortizate liniar pe durata economica de viata a programelor, care este stabilita la trei ani.

u. Obiecte de inventar

Obiectele de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii acestora, iar evidentierea obiectelor de inventar aflate in uz se face cu ajutorul unui cont extrabilantier.

v. Pensii si alte beneficii post-pensionare

Banca, in desfasurarea normala a activitatii, executa plati catre fondurile romanesti de pensii de stat pentru angajatii sai din Romania. Toti angajatii Bancii sunt inclusi in sistemul de pensii de stat.

Banca nu deruleaza nici un alt plan de pensionare si, deci, nu are nici o alta obligatie referitoare la pensii. Banca nu opereaza nici un alt plan de beneficii sau alt plan legat de beneficii post pensionare. Banca nu are alte obligatii legate de servicii suplimentare pentru fostii si actualii angajati.

w. Cheltuieli cu publicitatea

Cheltuielile cu publicitatea sunt contabilizate in perioada efectuarii lor.

x. Impozitul pe profit

Banca inregistreaza cheltuiala cu impozitul pe profitul curent pe baza situatiilor financiare statutare si in conformitate cu legislatia fiscala din Romania.

Impozitul amanat este determinat folosind metoda pasivului bilantier pentru acele diferente temporare ce apar intre valoarea activelor si pasivelor determinata pentru intocmirea situatiilor financiare si cea determinata pentru calculul impozitului pe profit. Rata de impozitare curenta (25%) este folosita si pentru determinarea impozitului amanat.
Pentru anul 2003 nu au fost determinate diferente temporare care fac obiectul impozitului amanat.

y. Informatii comparative

Daca a fost cazul, anumite valori comparative au fost reclasificate pentru a se conforma cu prezentarea anului curent

2 INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN BILANT

a. Casa, disponibilitati la banci centrale

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Numerar in casierie 123.578.472 115.569.661
Conturi curente la BNR 4.039.190.703 3.737.556.195

4.162.769.175 3.853.125.856

Conturile curente la BNR au ca scop satisfacerea cerintelor privind rezerva minima obligatorie impuse de banca centrala. La 31 decembrie 2003 rata rezervei minime obligatorii a fost de 18% p.a. (31 decembrie 2002: 18% p.a.) pentru fondurile atrase in lei si de 25% p.a. (31 decembrie 2002: 25% p.a.) pentru fondurile atrase in moneda straina, fonduri cu scadenta reziduala mai mica de 2 ani.

b. Creante asupra institutiilor de credit

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Conturi curente nostro 310.403.815 308.578.547
Plasamente 1.731.162.100 7.784.238.000
Credite 40.268.317 10.444.473
Alte creante 171.727 304.906
2.082.005.959 8.103.565.926

c. Creante asupra clientelei

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Credite 7.783.418.835 5.918.274.634
Alte creante 1.402.535 227.692
7.784.821.370 5.918.502.326

Provizioane pentru riscul de credit 594.469 11.043

Total creante, net de provizioane 7.784.226.901 5.918.491.283
2 INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN BILANT (CONTINUARE)

d. Provizioane sold la Transferuri sold la
Denumirea provizionului 1 ianuarie in cont din cont 31 decembrie
(mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)

Provizioane specifice pentru 11.043 15.720.684 15.137.258 594.469 riscul de credit
Provizioane specifice pentru 316 1.763.168 1.725.933 37.551 riscul de dobanda

Provizioanele aflate in sold la 31 decembrie 2003 sunt aferente creditelor acordate persoanelor fizice, nerambursate la scadenta.
Creditele clasificate ,,indoielnic’’ la data de 31 decembrie 2003 sunt in suma de 488.914 mii lei (0 la 31 decembrie 2002).

e. Datorii privind institutiile de credit
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Conturi curente loro 1.350.230 2.474.725
Depozite 952.669.205 1.490.504.323
Imprumuturi 411.170.000 349.196.195
Alte datorii 86.190 253.926
1.365.275.625 1.842.429.169

In iunie 2001 Banca a incheiat un acord de imprumut cu Banca Europeana pentru Investitii destinat finantarii intreprinderilor mici si mijlocii. Contractul este pe o perioada de 3 ani si prevede o rata variabila a dobanzii comunicata trimestrial de BEI (2,23% p.a. la 31 decembrie 2003, 3,10% p.a. la 31 decembrie 2002). Soldul imprumutului era de 10.000.000 EUR la 31decembrie 2003 (31 decembrie 2002 :10.000.000 EUR).

f. Datorii privind clientela
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Conturi curente 4.158.586.313 3.840.404.837
Depozite la vedere 1.393.868.310 4.642.681.667
Depozite la termen 6.406.197.010 5.429.472.872 Depozite colaterale 627.286.374 1.021.667.494
Alte datorii 29.998.399 35.637.702
12.615.936.406 14.969.864.572
2 INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN BILANT (CONTINUARE)

g. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Creante atasate si dobanzi de incasat 91.354.955 119.971.544
Cheltuieli inregistrate in avans 12.698.325 6.322.349
Venituri de primit 356.633 360.759
104.409.913 126.654.652

h. Venituri inregistrate in avans si cheltuieli angajate

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Datorii atasate 12.816.007 36.146.051
Venituri inregistrate in avans 52.428.580 22.765.134
Cheltuieli de platit 41.987.595 37.345.303

107.232.182 96.256.488

i. Alte active
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Debitori 3.430.830 2.055.740
Conturi de regularizare (activ) 228.982 1.193.426

3.659.812 3.249.166

j. Alte pasive
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Datorii la bugetul statului 9.710.392 4.855.216
Creditori 968 897.849
Conturi de regularizare (pasiv) 19.228.066 2.071.082

28.939.426 7.824.147


6 ACTIUNI PROPRII SI OBLIGATIUNI EMISE

Capitalul social

Capitalul social statutar este in valoare de 704.850.000 mii lei format din 70.485.000 actiuni cu o valoare nominala de 10.000 lei/buc. Toate actiunile emise au fost varsate integral si corespund cate unui drept de vot.

Capitalul social al Citibank Romania SA include atat contributii in devize cat si in lei. Contributia initiala a fost de 22.000.000 USD, reprezentand 122.900.000 mii lei la ratele de schimb istorice. Majorarile ulterioare totalizand 581.950.000 mii lei au fost exprimate in lei si s-au efectuat prin incorporarea rezervelor din reevaluare.

In conformitate cu legislatia din Romania, capitalul social exprimat in devize trebuie inregistrat in contabilitate la rata de schimb istorica. In trecut legislatia permitea crearea unei rezerve din influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta. Acest act normativ (HG252/1996) a fost abrogat in anul 2001. In perioada aprilie 2001-iunie 2002 a fost in vigoare Legea 189/2001 care a permis crearea unei alte rezerve din evaluarea disponibilitatilor in devize.Potrivit Legii bancare nr.58/1998 aceste doua tipuri de rezerve constituie surse de majorare a capitalului social.

In cursul anului 2003 capitalul social al Bancii a fost majorat prin emitere de noi actiuni cu suma de 63.650.000 mii lei, respectiv de la 641.200.000 mii lei la 704.850.000 mii lei. Aceasta majorare s-a facut prin utilizarea urmatoarelor surse prevazute de legislatia in vigoare:
- 74.000 mii lei - rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta (HG 252/1996)
- 63.576.000 mii lei - rezerve din diferente de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in devize (LG 189/2001)

8 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

9 INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

a. Venituri din dobanzi
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Dobanzi de la BNR 241.728.910 348.478.909
Dobanzi de la alte banci 100.045.676 65.281.964
Dobanzi de la clientela 708.044.472 716.266.412
Dobanzi privind titlurile 222.272.504 196.498.889
Venituri din angajamente de finantare si garantie date 70.427.725 50.658.065

1.342.519.287 1.377.184.239

b. Cheltuieli cu dobanzile
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Dobanzi platite bancilor 95.401.253 141.367.563
Dobanzi platite clientelei 375.747.984 352.244.703
Dobanzi privind titlurile 0 1.101.633

471.149.237 494.713.899

c. Venituri din comisioane
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Operatiuni interbancare 8.620.363 9.865.090
Operatiuni cu clientela 237.895.199 210.366.058
Alte prestari de servicii financiare 11.906.614 8.585.875

258.422.176 228.817.023

Includ veniturile din comisioane incasate de Banca pentru serviciile bancare prestate legate de gestiunea platilor si a creditelor, titlurile gestionate sau in depozit, precum si operatiunile cu titluri efectuate in contul clientilor.

9 INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (CONTINUARE)

d. Cheltuieli cu comisioanele
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Operatiuni interbancare 64.961.021 60.869.021
Alte prestari de servicii financiare 5.727.135 5.842.564

70.688.156 66.711.585

e. Castig net din operatiuni financiare
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Operatiuni cu titluri 38.365.348 -3.559.682
Operatiuni de schimb si arbitraj 77.743.818 81.182.465

116.109.166 77.622.783

f. Alte venituri din exploatare
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Venit net din cesiunea imobilizarilor 501.864 451.471
Venituri din reluarea rez.gen.risc de credit 0 12.019.576
Venituri din alte angajamente date 1.234.700 0
Venituri diverse din exploatare 1.102.955 726.833

2.839.519 13.197.880

g. Alte cheltuieli de exploatare
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Contributia la fd.de garantare a dep. 12.224.249 8.470.904
Alte impozite si taxe 32.808.263 11.543.509
Amenzi si penalitati 35.835 19.594.248
Cheltuieli diverse de exploatare 4.498.359 5.695.811

49.566.706 45.304.472
9 INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (CONTINUARE)

h. Cheltuieli administrative generale
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Cheltuieli cu salariatii si colaboratorii 208.963.306 183.632.143
Materiale 8.470.124 8.691.761
Servicii prestate de societatile grupului 148.471.985 46.755.493
Alte servicii prestate de terti 153.601.086 133.416.125
Protocol si publicitate 20.423.872 10.938.857

539.930.373 383.434.379

Onorariile platite auditorilor in anul 2003 au fost in suma de 1.040.170 mii lei (1.002.492 mii lei in anul 2002).
Totalul cheltuielilor cu chiria in anul 2003 a fost de 35.710.152 mii lei ( 34.861.478 mii lei in anul 2002).

i. Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)
Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit 15.720.684 17.224
Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda 1.763.168 830
Pierderi din creante nerecuperabile 16.810.123 0
34.293.975 18.054

j. Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Venituri din reluarea provizioanelor specifice de risc de credit 15.137.258 6.181
Venituri din reluarea provizioanelor specifice de risc de dobanda 1.725.933 514
Venituri din recuperari de creante amortizate 15.095.845 0

31.959.036 6.695
10 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Descriere 31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
(mii lei) (mii lei)

Cheltuieli cu salariile personalului 172.286.646 158.129.458
Chelt.privind asig.si protectia sociala, din care: 33.683.219 24.592.027
-cheltuieli privind pensiile 15.786.206 6.048.459
Cheltuieli cu colaboratorii 6.000 173.821
Alte cheltuieli privind personalul 2.987.441 736.837

208.963.306 183.632.143

In cursul anului 2003 numarul mediu de salariati a fost de 165, fata de 140 in anul 2002.

Salariile platite administratorilor in anul 2003 au fost de 3.944.100 mii lei (3.186.300 mii lei in anul 2002).


12 INFORMATII PRIVIND PIETELE GEOGRAFICE

Banca nu are operatiuni decat pe teritoriul Romaniei.

13 DATORII CONTINGENTE SI ANGAJAMENTE

Tipul angajamentului Valoare la 31/12/2003 in echivalent mii lei Valoare la 31/12/2002 in echivalent mii lei
Scrisori de garantie in favoarea clientelei 953.309.438 661.947.246
Scrisori de garantie in favoarea altor banci 217.276.217 81.437.650
Confirmari de deschideri de credite documentare 12.097.227 40.649.355
Titluri date in garantie 40.300.000 42.830.000
Deschideri de credite documentare 1.061.090.012 231.450.690
Acceptari sau angajamente la plata 37.480.473 77.147.731
Alte deschideri de credite confirmate in favoarea clientelei 37.386.148 0
Alte datorii contingente catre clientela 16.500.000 0
Angajamente aferente tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de rascumparare 1.180.872.578 1.581.802.075
TOTAL DATORII CONTINGENTE SI ANGAJAMENTE 3.556.312.093 2.717.264.747

Tipurile de garantii bancare utilizate de Banca sunt in conformitate cu ICC 458 recunoscuta de legislatia romaneasca.
Garantiile si acreditivele standby constituie angajamente ferme si irevocabile asumate de Banca, in sensul de a efectua plati in cazul in care clientul nu isi respecta obligatiile fata de terte parti. Ele sunt expuse acelorasi riscuri ca si creditele directe.

Activele gajate, in suma de 40.300.000 mii lei, reprezinta titluri de stat destinate garantarii operatiunilor cu valori mobiliare, a celor cu carduri si a operatiunilor de compensare multilaterala interbancara.

La data de 31 decembrie 2003 existau tranzactii la termen neajunse la scadenta, dupa cum urmeaza:
-monede de primit 560.516.185 mii lei (697.048.827 mii lei la 31.12.2002)
-monede de livrat 578.876.326 mii lei (699.298.439 mii lei la 31.12.2002)
Ele au fost incheiate in scopul tranzactionarii, fiind evaluate la cursul la termen ramas de scurs la data intocmirii bilantului.

Contractarea de catre clienti a creditelor permanente si a altor credite confirmate se face de regula pe baza unor angajamente revocabile, acestea nefiind inregistrate in conturile de angajamente din afara bilantului. La data de 31 decembrie 2003 existau si angajamente irevocabile de acest fel in suma de 37.386.148 mii lei (0 la sfarsitul anului precedent).

14 ALTE INFORMATII

a. Prezentarea Citibank Romania SA

Citibank Romania SA (“Banca”) este inmatriculata in Romania si si-a inceput activitatea la data de 1 noiembrie 1996. Banca este autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa desfasoare activitati bancare. Serviciile bancare oferite clientilor persoane fizice si juridice includ, dar nu se limiteaza la : deschideri de conturi, plati interne si externe, tranzactii de schimb valutar, garantii bancare, credite documentare, finantarea companiilor medii si mari. Banca isi desfasoara activitatea prin intermediul Sediului Central din Bucuresti si al celor 5 sucursale din tara : Constanta, Ploiesti, Cluj, Brasov si Timisoara.

Incepand cu luna mai 2003 creditarea persoanelor fizice a fost preluata de CitiFinancial, un departament distinct in cadrul Bancii. Activitatea acestuia se desfasoara prin agentia Militari, deschisa in luna noiembrie, cat si prin intermediul agentilor de vanzare.

La 31 decembrie 2003 Banca avea 188 de angajati permanenti (146 la 31 decembrie 2002).

Adresa Sediului Central al Bancii este urmatoarea:Bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, sector 1
Bucuresti
Romania.

Banca este controlata in proportie de 99,60% de Citibank Overseas Investment Corporation, restul actiunilor fiind alocate in mod egal (0,10%) altor patru actionari straini : Foremost Investment Corporation, Centaur Investment Corporation, Nostro Investment Corporation si Youder Investment Corporation.

Nu au avut loc evenimente ulterioare datei bilantului a caror neprezentare ar influenta informatiile cuprinse in prezentele situatii financiare.

b. Reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal

-mii lei 2003 2002
Rezultatul contabil inainte de impozitare 558.611.940 686.723.283
Sume deductibile -149.621.749 -137.344.657
Venituri neimpozabile -450.424 -48.985.762
Cheltuieli nedeductibile 66.394.291 57.126.072
Rezultat fiscal 474.934.058 557.518.936
Impozit pe profit 118.733.515 139.379.734
Reduceri de impozit pe profit conform legislatiei in vigoare 0 3.219.450
Impozit pe profit datorat 118.733.515 136.160.284
14 ALTE INFORMATII (CONTINUARE)

Impozitul pe profit a fost calculat in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare, si anume Legea nr.414/2002.

Toate sumele datorate in contul impozitului pe profit au fost achitate la termen. Impozitul pe profit calculat revine rezultatului activitatii curente.

Comparativ cu anul precedent s-a inregistrat o crestere a ratei efective a impozitului pe profit, respectiv 21,25% in 2003 fata de 19,83% in 2002.

c. Reconcilierea intre situatiile financiare intocmite in conformitate cu OMF 1982 pentru anul 2002 si sumele aferente exercitiului precedent din prezentele situatii financiare

Pentru a se asigura comparabilitatea intre sumele aferente exercitiului curent si cele aferente exercitiului precedent din prezentele situatii financiare, sumele exercitiului precedent au fost reclasificate dupa cum urmeaza:

Situatii 2003 Situatii 2002 Suma Explicatii
(cod pozitie) (cod pozitie) (mii lei)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
087 050 15.972.368 transfer cont analitic ,,Comisioane platite prestatorilor externi” din contul sintetic
6019 in contul sintetic 6344

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
25 si 26 25 -45.130.856 prezentarea separata a platilor si inca sarilor in numerar din vanzarea de mijloace fixe

15 MANAGEMENTUL RISCURILOR

Principalele riscuri asociate cu activitatea bancara sunt de natura financiara si operationala. Cele mai importante riscuri financiare sunt riscul de piata, riscul de credit si riscul de lichiditate. Riscul de piata include riscul valutar si riscul de dobanda.

a. Riscul valutar

Principalele valute detinute de banca sunt EURO si USD. Pozitiile de schimb valutar deschise reprezinta o sursa a riscului valutar. Pentru a evita pierderile care pot fi generate de fluctuatiile nefavorabile ale cursului de schimb banca monitorizeaza zilnic activele si pasivele pe tipuri de valuta, inclusiv operatiunile in devize din afara bilantului. In acest fel se mentine o distributie echilibrata pe valute si incadrarea in limitele stabilite de Banca Nationala a Romaniei prin Norma nr.4/2001 pentru pozitiile valutare ale bancilor.

Ilustrativa in ceea ce priveste riscul valutar asumat de Banca la 31 decembrie 2003, comparativ cu 31 decembrie 2002, este nota 3.b ,,Situatia creantelor si datoriilor pe valute”.

b. Riscul de dobanda

Banca se confrunta cu riscul de dobanda datorita expunerii la fluctuatiile nefavorabile ale dobanzii pe piata. Schimbarea ratei dobanzii pe piata influenteaza in mod direct veniturile si cheltuielile aferente activelor si datoriilor financiare purtatoare de dobanzi variabile, precum si valoarea reala a celor purtatoare de dobanzi fixe.

Pentru creantele si datoriile financiare in lei banca urmareste corelarea cu ratele curente de dobanda de pe piata si obtinerea unei marje pozitive.
Pentru activele si pasivele financiare in valuta banca incearca sa mentina o pozitie neta pozitiva. In acest scop, majoritatea activelor si pasivelor in valuta purtatoare de dobanda au dobanzi variabile ce pot fi schimbate la initiativa bancii sau sunt legate de o dobanda variabila de referinta de pe piata interbancara internationala.

Limitele inferioare si superioare ale ratelor de dobanda practicate de banca in cursul anului 2003 sunt prezentate mai jos:

ROL USD EUR
Active Min Max Min Max Min Max
Cont curent la BNR 6,0% 6,2% 0,7% 1,0% - Plasamente la banci 7,0% 35,0% 0,8% 1,6% 1,2% 3,3%
Titluri de plasament 12,5% 26,0% 4,5% 5,5% 4,0% 4,0%
Credite si avansuri acordate clientilor 12,0% 46,0% 1,5% 10,3% 2,4% 13,8%
15 MANAGEMENTUL RISCURILOR (CONTINUARE)

ROL USD EUR
Datorii Min Max Min Max Min Max
Depozite atrase de la banci 3,0% 34,0% 0,9% 1,3% 1,2% 5,6%
Imprumuturi de la banci - - - - 2,2% 3,1%
Conturi curente si depozite ale clientilor 1,0% 22,0% 0,1% 3,4% 0,2% 5,0%

c. Riscul de credit

Banca este expusa riscului de credit, adica riscului de a nu recupera creantele asupra debitorilor rezultate din activitatea de acordare a creditelor. De asemenea, riscul de credit apare si datorita plasamentelor la alte institutii de credit locale si straine.
Banca minimizeaza acest risc prin evaluarea atenta a solicitarilor de credite si prin monitorizarea acestora pe toata durata contractului. De asemenea sunt stabilite limite de expunere fata de debitori si limite de tranzactionare cu alte banci referitoare la depozite si operatiuni de schimb valutar.

Concentrarea riscului de credit intr-un anumit sector de activitate sau o anumita grupare economica pot genera de asemenea pierderi pentru banca. Banca detine un portofoliu de credite si angajamente extrabilantiere ce acopera urmatoarele sectoare economice:

In mii lei 31 decembrie 2003

Banci 269.641.761
Clienti persoane fizice 302.939.844
Clienti persoane juridice, din care: 9.586.242.388
Agricultura si industrie alimentara 1.135.192.769
Electricitate, petrol, gaze 1.347.924.852
Industrie usoara 255.179.423
Masini si echipamente 1.019.740.867
Alte sectoare industriale 1.830.926.500
Constructii 943.671.848
Comert 1.638.920.924
Servicii 397.513.195
Intermedieri financiare, leasing, asigurari 1.017.172.010
Sectorul public 2.674

Total 10.158.826.667

15 MANAGEMENTUL RISCURILOR (CONTINUARE)

d. Riscul de lichiditate

Banca urmareste mentinerea unui echilibru intre maturitatea sumelor plasate si a celor atrase.
Valoarea activelor si pasivelor la 31 decembrie 2003, comparativ cu 31 decembrie 2002, analizata in functie de perioada ramasa de scurs intre data bilantului si data maturitatii contractuale este prezentata in nota 3.a ,,Situatia creantelor si datoriilor pe scadente”.

e. Riscul aferent impozitarii

Sistemul fiscal din Romania este supus unor permanente schimbari si interpretari.
In anumite situatii, autoritatile fiscale pot adopta pozitii diferite fata de pozitia Bancii si pot calcula dobanzi si penalitati fiscale. Aceste penalitati pot avea valori mari, avand in vedere ca se calculeaza aplicand un procent de 0,15% pe zi la valoarea diferentelor constatate.
In Romania, perioadele fiscale raman deschise auditului fiscal timp de cinci ani.


Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2022 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite