Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA PORTUGHEZĂ - BACALAUREAT 2009 precizari bacalaureat 2009
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
despre:
 
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA PORTUGHEZĂ - BACALAUREAT 2009
Colt dreapta
 

SATUTUL DISCIPLINEI

LIMBA PORTUGHEZĂ – Programa de bacalaureat 2009 1 BACALAUREAT 2009 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA PORTUGHEZĂ I. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii învăţământului în vigoare, toţi absolvenţii învăţământului liceal vor susţine un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca probă obligatorie (proba B). De asemenea, pot alege o limbă modernă pentru examenul scris, ca probă opţională (proba E sau F).

Luând în considerare noul Plan-cadru pentru învăţământul liceal şi Programele şcolare, examenul de bacalaureat 2009 menţine aceeaşi structură în ceea ce priveşte: - probele (orală, ca probă obligatorie, sau scrisă, ca probă la alegere); - competenţele de evaluat, şi, în general, conţinuturile şi tipurile de itemi (subiecte); - repartizarea pe categorii de teste, pentru ambele probe (oral şi scris), în funcţie de numărul de ore de studiu săptămânal: • 3-4 ore • Bilingv Atât pentru proba orală, cât şi pentru proba scrisă, candidaţii tuturor profilurilor, vor fi evaluaţi pe baza unor texte necunoscute / nestudiate la clasă. Pentru toate profilurile, accentul se va pune pe abilităţi de comunicare orală sau în scris şi nu pe conţinutul textelor din manuale. II.

COMPETENŢE DE EVALUAT Competenţele generale şi specifice sunt aceleaşi pentru toate profilurile (3-4 ore şi clase bilingve), în funcţie de probă (oral/scris). 1. LIMBA PORTUGHEZĂ: 3-4 ore şi clase bilingve 1.

1. PROBA ORALĂ Pentru a evalua competenţa de comunicare orală, candidaţii vor fi solicitaţi, indiferent de numărul de ore săptămânal de studiu: • să citească corect, fluent şi expresiv un text necunoscut / nestudiat la clasă. • să demonstreze capacitatea de a înţelege sensul global al unui text necunoscut prin: - identificarea sensului cuvintelor şi a relaţiilor semantice; - recunoaşterea şi utilizarea elementelor şi structurilor gramaticale studiate; - răspuns la întrebări (chestionar); - traducere / retroversiune; - rezumarea informaţiei pertinente (desprinderea ideilor principale) / reformularea textului prin contragere / reducere; - exprimarea propriilor păreri în legătură cu o afirmaţie / ideile / conţinutul textului dat, comentarea unui paragraf / unei idei / ideilor textului respectiv.

Candidaţii pot face trimiteri la / asocieri cu alte texte cunoscute sau cu propria experienţă de viaţă. • să demonstreze capacitatea de exprimare prin: - folosirea corectă şi adecvată a structurilor gramaticale şi lexicale studiate, pe tot, parcursul comunicării orale; LIMBA PORTUGHEZĂ – Programa de bacalaureat 2009 2 - rezolvarea unor itemi (exerciţii), care au drept ţintă acest lucru; - relatarea unui eveniment / fapt divers / unei întâmplări / unei experienţe personale; prezentarea unui film / unei cărţi; descrierea unui obiect, unei persoane / unui personaj, unei activităţi, unor locuri cunoscute / imaginare; prezentarea / comentarea unui subiect, printr-un discurs (monolog) convingător, logic şi coerent pe o temă dată, integrând exemple relevante şi un punct de vedere personal. Candidaţii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea înconjurătoare sau la propria experienţă.

• să demonstreze capacitatea de a participa activ la o conversaţie (interacţiune orală) în situaţie de examen. 1.2.

PROBĂ SCRISĂ Pentru evaluarea competenţei de comunicare în scris, candidaţii vor fi solicitaţi: • să dovedească capaciatea de a înţelege sensul global al unui text necunoscut / nestudiat la clasă prin: - identificarea sensului unor cuvinte şi a relaţiilor semantice; - recunoaşterea şi utilizarea unor elemente şi structuri gramaticale studiate; - identificarea informaţiilor semnificative din text: exerciţii (cu alegere duală / multiplă / răspuns la întrebări / text lacunar etc.) / rezumarea textului (desprinderea şi selectarea ideilor şi a elementelor relevante); - exprimarea propriilor păreri în legătură cu ideile / conţinutului textului; comentarea unui paragraf / unei idei / ideilor textului. • să dovedească capacitatea de exprimare în scris prin: - valorificarea adecvată a competenţelor lingvistice dobândite (lexicale, semantice, gramaticale, de ortografiere corectă); - rezolvarea unor itemi (exerciţii), care au drept ţintă acest lucru; - relatarea unui eveniment / unui fapt divers / unor întâmplări / unei experienţe personale; - descrierea unor obiecte / locuri (cunoscute / imaginare) / activităţi; descrierea / caracterizarea unui personaj / unei persoane / unei personalităţi marcante; - construirea unui interviu / dialog situaţional (pornind sau nu de la reperele oferite de text); - redactarea unui C.

V. / unei cărţi poştale / felicitări / scrisori (personale / administrative) integrând argumente, comentarii, un punct de vedere personal; - construirea unui discurs logic şi coerent, pe baza unei teme, pornind de la o afirmaţie / un text dat: continuarea unui text / unei idei, comentarea unui subiect / exprimarea şi / sau argumentarea unei opinii personale / unui punct de vedere; redactarea unui eseu structurat / liber. • să dovedească capacitatea de a realiza un transfer lingvistic adecvat: prin traducerea în / din limba portugheză a unui text literar (clase bilingve) / neliterar (3-4 ore).

III. CONŢINUTURI 1. LIMBA PORTUGHEZĂ: 3-4 ore şi bilingv 1.

1 ELEMENTE DE LEXIC ŞI DE SEMANTICĂ Elementele de lexic şi de semantică se învaţă, se dezvoltă şi se folosesc pe măsură ce se achiziţionează şi celelalte competenţe lingvistice. Din perspectiva examenului de LIMBA PORTUGHEZĂ – Programa de bacalaureat 2009 3 bacalaureat, evaluarea acestor elemente vizează varietatea, adecvarea şi gradul de stăpânire a vocabularului (inclusiv pronunţia şi ortografierea corectă). 1.

2 ACTE DE VORBIRE Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elemente şi structuri lexicale corespunzătoare actelor de vorbire prevăzute de Programa de limba portugheză pentru ciclul liceal: - a se prezenta, a prezenta pe cineva - a se prezenta într-un interviu de angajare / C.V. - a vorbi despre sine - a vorbi despre starea fizică - a face o expunere pe o temă dată - a exprima un raţionament / o judecată - a exprima o opinie personală / stări / sentimente - a argumenta o opinie personală - a relata evenimente - a descrie locuri, persoane, obiecte - a da, a cere informaţii practice cuiva - a exprima gusturi şi preferinţe - a sfătui pe cineva / a cere cuiva să facă ceva / a interzice - a situa în spaţiu şi timp - a exprima cantitatea / calitatea; a compara - a propune / a invita, a accepta / a refuza - a-şi exprima acordul / dezacordul - a face o urare a felicita - a rezuma un text (idei esenţiale) - a participa la o conversaţie / interacţiune orală (în situaţie de examen) 1.

3 CONŢINUTURI LINGVISTICE Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programei de limba portugheză pentru ciclul liceal. Lexic: relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de cuvinte), câmp lexical / semantic, conotaţie / denotaţie. Articolul: hotărât, nehotărât; contragerea.

Substantivul: gen, număr; exprimarea cazurilor; nominalizarea (formarea substantivelor pornind de la un verb). Adjectivul: adjectivul calificativ, acord; gradele de comparaţie; adjectivul posesiv; demonstrativ. Numeralul: cardinal şi ordinal.

Pronumele: personal, forme, pronumele personal cu funcţie de subiect, complement direct, complement indirect; Formas de tratamento; pronumele posesiv, demonstrativ, relativ şi nehotărât. Verbul: modul indicativ (timpuri simple şi compuse), condiţional (prezent, perfect), conjunctiv (prezent, imperfect, perfect, mai mult ca perfect, viitor), imperativ (afirmativ şi negativ); forme nominale (infinitivul impersonal şi personal, gerunziu simplu şi compus, participiu); LIMBA PORTUGHEZĂ – Programa de bacalaureat 2009 4 perifraze verbale uzuale: estar a, ter de, ter que, haver de + inf., ir + inf.

, ir a + inf., vir a + inf., acabar de, precisar de.

verbe auxiliare: ter, haver, ser, estar. folosirea verbelor ser şi estar. diateza pasivă; conjugarea pronominală, cu pronume personale (o, a, os, as), conjugarea pronominală reflexivă.

Adverbul: de afirmaţie, negaţie; adverbe de timp, de loc, de mod; locuţiuni adverbiale; gradele de comparaţie; adverbele cá şi lá – utilizare emfatică. Prepoziţia: folosirea prepoziţiilor: a, de, em, com, por, para, até, desde; contragerea cu articol sau pronume; locuţiuni prepoziţionale. Sintaxa propoziţiei: subiectul, predicatul, atributul, complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale.

Sintaxa frazei: concordanţa la indicativ; concordanţa la conjunctiv; folosirea conjunctivului: după verbe de voinţă, îndoială, sentimente, verbe de opinie, după conjuncţii, locuţiuni conjuncţionale, expresii impersonale, în propoziţii relative; exprimarea cauzei, scopului, ipotezei, consecinţei, concesiei, condiţiei, comparaţiei. Tipuri şi forme de fraze: activă, pasivă, negativă, impersonală; imperativă, exclamativă, interogativă, emfaza 1.4 TEXTE ŞI TEME pentru comunicarea orală şi scrisă Textele şi temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum: a) Sursa: pasaje din cărţi, articole de presă (din ziare, reviste) în limba portugheză; b) Tipul de text: text autentic literar / neliterar; c) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcţie de profil (150-350 de cuvinte); d) Dificultate: în funcţie de profil.

Textele de examen nu vor depăşi gradul de dificultate al textelor din manualele de limba portugheză, dar vor diferi ca grad de dificultate, în funcţie de profil. ♦ TEXTE Tipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, poetic, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu). ♦ TEME Temele pentru monologuri sau redactări sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general: • Viaţa personală şi socială: identitate (C.

V.); relaţii între tineri, idealuri şi proiecte, tinerii şi comunitatea, tinerii şi idolii lor; familia: membrii, ocupaţii; sănătate (droguri / SIDA / tabagismul / alcoolul …) etc.; • Viaţa cotidiană: convorbiri telefonice; magazine; mijloace de transport; restaurant, hotel, camping, aeroport, gară, poştă, bancă, meteo etc.

; • Timp liber: fim-de-semana / vacanţă; călătorii, activităţi (lectură, sport, muzică, dans) etc.; • Societate: educaţie; cultură (cinema, teatru, muzee, festivaluri …); mass-media; modă; conflicte între generaţii; muncă / şomaj; violenţă / non-violenţă etc.; • Mediul înconjurător: oraş / sat; poluarea şi ocrotirea mediului înconjurător etc.

; LIMBA PORTUGHEZĂ – Programa de bacalaureat 2009 5 • Spaţiul lusofon: Portugalia contemporană (evenimente marcante); oraşe şi provincii; obiceiuri, tradiţii, sărbători; personalităţi culturale şi ştiinţifice; lusofonia şi ţările lusofone; • Comunitatea europeană: locuri şi monumente europene (inclusiv din România); patrimoniul cultural, ştiinţific şi tehnic european (inclusiv contribuiţii şi personalităţi româneşti); ecouri ale culturii româneşti în plan european; instituţii europene. IV. PRECIZĂRI 1.

Proba orală: - timpul de lucru: 15 minute - prezentarea: 10 minute Proba scrisă: - timp de lucru: 3 ore. 2. Structura şi dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi în raport cu numărul de ore de studiu săptămânal.

Diferenţierile (de probe, profiluri) se vor face din punct de vedere calitativ (micşorând / mărind gradul de dificultate al unui item sau al unei sarcini de lucru) şi nu cantitativ (micşorând / mărind numărul de itemi sau de sarcini de lucru). 3. Textele necunoscute folosite pentru cele două probe de examen nu exclud sau nu trebuie să neglijeze, sub nici o formă, studierea textelor din manual, deoarece acestea sunt cele mai bune surse pentru ca elevii: - să se exprime mai corect şi să comunice mai bine oral şi în scris; - să-şi însuşească structuri gramaticale noi şi să şi le consolideze pe cele vechi; - să se familiarizeze cu diferite genuri, stiluri şi registre; - să înveţe a considera şi a aborda orice text nou din manual ca pe un text necunoscut; - să înveţe cuvinte şi expresii noi şi să înveţe sensuri variate ale aceluiaşi cuvânt în contexte diferite; - să înveţe să analizeze şi să comenteze un text, exprimând opinii şi judecăţi de valoare personale; - să înveţe cum să găsească anumite detalii / exemple pentru susţinerea opiniilor personale; - să-şi îmbogăţească cunoştinţele legate de cultura şi civilizaţia portugheză.

Notă: Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2009 se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat şi a programelor şcolare în vigoare. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi în predare-învăţare, conţinutul acestuia fiind valorificat în funcţie de specificările din prezenta programă de bacalaureat şi din programa şcolară corespunzătoare filierei / profilului / specializării.

 
Copyright© 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite