Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
ATRIBUTIILE MEBRILOR COMISIILOR DE BACALAUREAT precizari bacalaureat 2009
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
despre:
 
ATRIBUTIILE MEBRILOR COMISIILOR DE BACALAUREAT
Colt dreapta
 

Anexa 3 la Ordinul nr. 5168/ 29.VIII.2008, privind aprobarea calendarului si a metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat -2009

Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat. AtribuŃiile membrilor comisiilor de bacalaureat 1 1. Presedintele comisiei judeŃene de bacalaureat/ a municipiului Bucuresti are următoarele atribuŃii: (1) controlează si răspunde de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeŃului/municipiului Bucuresti; (2) poate decide asupra organizării de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări/calificări profesionale; (3) ia măsuri de soluŃionare a problemelor de finanŃare a acŃiunilor legate de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat; (4) ia măsuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesară pentru buna desfăsurare a examenului si a evaluării: copiatoare în stare de funcŃionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.

; (5) poate delega inspectori scolari de specialitate, reprezentanŃi ai comisiei judeŃene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea desfăsurării examenului în centrele de bacalaureat; (6) se adresează, în scris, autorităŃilor judeŃene de sănătate, pentru a asigura prezenŃa personalului medical în fiecare centru în care se susŃin probe în cadrul examenului de bacalaureat, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurării condiŃiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea examenului; (7) se adresează, în scris, organelor Ministerului Internelor si Reformei AdministraŃiei, de poliŃie si de jandarmerie, de la nivel judeŃean, primăriilor, pentru a asigura prezenŃa poliŃistilor din poliŃia comunitară sau a jandarmilor la sediul comisiei judeŃene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si la centrele zonale de evaluare. PrezenŃa acestora va fi solicitată si pentru transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestaŃii si invers; (8) numeste profesorii examinatori/evaluatori, asistenŃii, secretarii, vicepresedinŃii si membrii comisiilor de bacalaureat; (9) coordonează instruirea presedinŃilor si a vicepresedinŃilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru presedinŃii si vicepresedinŃii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise; (10) operează, dacă este cazul, schimbări ale vicepresedinŃilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistenŃilor care fac parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare.

Aceste schimbări vor fi aduse la cunostinŃă, după caz, Comisiei NaŃionale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei NaŃionale de Bacalaureat, în cazuri justificate, schimbarea unor presedinŃi de comisie; (11) poate decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior, si informează Comisia NaŃională de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluări; Anexa 3 la Ordinul nr. 5168/ 29.

VIII.2008, privind aprobarea calendarului si a metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat -2009 (12) sesizează imediat Comisiei NaŃionale de Bacalaureat orice situaŃie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie si solicită, în cazuri justificate, subiecte de rezervă; (13) organizează centrul judeŃean/ regional de contestaŃii si numeste comisia judeŃeană de contestaŃii/a municipiului Bucuresti; (14) organizează transportul, în condiŃii de securitate, a lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, până la predarea lor către cealaltă comisie; (15) coordonează activitatea de primire a lucrărilor scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, precum si centralizarea si numerotarea acestora, pentru fiecare probă scrisă, disciplină si tip de subiect, si organizează transportul lor, în deplină securitate, la si de la comisia judeŃeană/ regională de contestaŃii; primeste lucrările scrise reevaluate de comisia judeŃeană/ regională de contestaŃii si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare; (16) elaborează si transmite Comisiei NaŃionale de Bacalaureat, la DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde: a) situaŃia numerică a tuturor candidaŃilor, pe ansamblu si la fiecare probă de examen; situaŃia elevilor promovaŃi, pe transe de medii; b) semnalarea situaŃiilor deosebite – folosirea subiectelor de rezervă, înlocuirea unor presedinŃi si a unor membri ai comisiei, alte situaŃii; c) sugestii si soluŃii pentru perfecŃionarea organizării si a desfăsurării examenului de bacalaureat; d) analiza modului de desfăsurare a contestaŃiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri; e) informaŃii despre sancŃiunile aplicate si numele persoanelor sancŃionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeŃeană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti a decis să-i retragă dreptul de a mai participa la examenele naŃionale.

 
Copyright© 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite